SZIF: Informace o Monitorovacích listech 2019

V Praze dne 10. června 2019 na Portálu farmáře SZIF jsou v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v záložce „Nová podání – Žádosti PRV – Monitoring podnikatelského plánu/projektu – Monitorovací list“ umístěny monitorovací listy pro podání monitorovací zprávy za rok 2018.

Zde je rovněž umístěna instruktáž k jejich vyplnění. Na základě podmínek Pravidel, kdy Monitorovací listy jsou povinnou přílohou po proplacení projektu, Vás tímto žádá SZIF o zaslání tohoto dokumentu prostřednictvím Portálu Farmáře SZIF do 31. 7. 2019.

V dubnu 2019 proběhla hromadná výzva a následně udělení opatření k nápravě k doložení monitorovacích zpráv za roky 2016 a 2017. Udělení opatření k nápravě bylo zasláno příjemcům dotace, kteří měli povinnost odevzdat v těchto letech monitorovací zprávy a neučinili tak.

Upozorňujeme, že v případě neodeslání zprávy prostřednictvím Portálu Farmáře do lhůty stanovené opatřením k nápravě, může poskytovatel dotace uplatnit postih dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Státní zemědělský intervenční fond.

Zdroj: SZIF