INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PLATBU PRO 7. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020 – Pozemkové úpravy

Dne 1. 7. 2019 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a vyplnění formuláře Žádosti o platbu Programu rozvoje venkova pro žádosti v rámci 7. kola příjmu.

V souladu s kapitolou 10. Žádost o platbu Obecných podmínek Pravidel pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 je na webových stránkách www.szif.cz zveřejněn dokument Návod na podání Žádosti o platbu pro příjemce dotace – 7. kolo příjmu: v SZIF POSKYTUJE

 Program rozvoje venkova 2014 – 2020

 sekce „KE STAŽENÍ“

 složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV – projektová opatření (7. kolo)“;

 

Zároveň je tento dokument zveřejněn i na Portálu farmáře: sekce „Nová podání“

 “Žádosti PRV projektová opatření“

 sekce „KE STAŽENÍ“ -> “Dokumenty – 7. kolo příjmu žádostí“ -> složka „Manuály a Instruktážní listy k vyplňování Žádosti o platbu“.

Informace k vyplňování formuláře Žádost o platbu a formuláře Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace, jsou uvedeny v příslušných Instruktážních listech. Tyto Instruktážní listy jsou k dispozici v „MENU“ v záhlaví jednotlivých formulářů, nebo na Portálu farmáře – sekce „Nová podání“

 “Žádosti PRV projektová opatření“

 sekce „KE STAŽENÍ“ -> “ Dokumenty – 7. kolo příjmu žádostí“ -> složka „Manuály a Instruktážní listy k vyplňování Žádosti o platbu“.

Funkcionalita Portálu farmáře pro nahrání a odeslání formuláře Žádostí o platbu je odvislá od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

Žádost o platbu je možné odeslat z Portálu farmáře pouze jedenkrát. Opakované podání není možné. Za datum podání Žádosti o platbu se považuje okamžik odeslání Žádosti z Portálu farmáře a tento datum bude pro administraci žádosti rozhodným (v případě nedodržení termínu budou uplatněny sankce za prodlení v souladu s kap. 8.2. Změny v průběhu realizace projektu, písm. d) Obecných podmínek Pravidel).

V případě, že budou k Žádosti o platbu předkládány některé přílohy na Podatelnu příslušného RO SZIF v listinné podobě/datovou schránkou, je možné tak učinit nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku odeslání Žádosti o platbu.

Aktualizace administrativních postupů se týká také operace 4.3.1. Pozemkové úpravy