Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-2020 z 2. a 3.kola příjmu žádostí

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů pro 3. kolo příjmu žádostí 

Byla upravena podmínka týkající se vymezení skupiny mládeže a mladých dospělých do 26 let, jakožto jedné ze skupin zdravotně postižených nebo sociálně vyloučených zaměstnanců. Do této skupiny se započítávají osoby, které v daném období nedosáhly 27 let, nikoliv 26 let.

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců pro 2. kolo příjmu žádostí.

Vysvětlivka preferenčního kritéria č. 9 byla upravena tak, aby žadatelé/příjemci dotace zabývající se živočišnou produkcí, kteří využívají trvalé travní porosty nebo pěstují komodity, určené jako zdroj vlastních krmiv, mohli z této rostlinné produkce vykazovat tržby. Konkrétní úprava vysvětlivky předmětného kritéria je následující:  „Nárok na body bude ověřen na základě předloženého formuláře pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce, kde žadatel/příjemce dotace nebude mít od data předložení Žádosti o platbu do konce realizace podnikatelského plánu zahrnuty následující položky: pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice na zrno, ostatní obiloviny, cukrovka, krmné okopaniny, řepka a řepice, slunečnice, sója, lněné semeno, ostatní olejniny, len, konopí, technické plodiny jinde neuvedené, pícniny, osivo a sadba plodin na orné půdě, ostatní plodiny na orné půdě, půda ležící ladem bez dotací, trvalé louky a pastviny s výjimkou extenzivních, extenzivní pastviny, lesní školky, ostatní trvalé kultury. To neplatí pro žadatele/příjemce dotace, kteří využívají trvalé travní porosty nebo pěstují komodity, určené jako zdroj vlastních krmiv, pro svou živočišnou produkci.“

Zdroj: SZIF