Jednání pracovních skupin

Pracovní skupiny MV PRV k operacím 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, které se konalo dne 26. 10. 2017.    Ing. Tabery na úvod informoval plénum o nízké absorpční kapacitě (0 podaných žádostí ve 4. kole) záměru b) Výstavba a …
Pokračování textu „Jednání pracovních skupin“

Novinky z pracovní skupiny k ANC oblastem (LFA), která se konalo 30.října

V rámci poslední pracovní skupiny proběhla debata k návrhu zařadit do LFA oblastí (ANC) novou skupinu zvířat:  prasata. Zástupci ČMSZP prezentovali svůj názor. Z důvodu konceptu a nastavení LFA ve prospěch pasoucích se hospodářských zvířat se ČMSZP nedomnívá, že zařazení prasat je žádoucí. V LFA oblastech (nově ANC), nenacházíme smysl pro podporu chovu …
Pokračování textu „Novinky z pracovní skupiny k ANC oblastem (LFA), která se konalo 30.října“

Zápis z 10. jednání pracovní skupiny pro přípravu opatření LFA po roce 2018 (PS LFA)

Zápis z 10. jednání pracovní skupiny naleznete ZDE. Na pracovní skupině byla zastoupena i naše nevládní zemědělská organizace Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Bod 1) Souhrn s předchozích jednání Bod 2) Bude vyjednáváno celkové vymezení oblasti ANC na úrovni 56,5% výměry z.p. v ČR.  ANC oblasti seznam k.ú. – AKTUALIZACE ČERVEN 2017 Ze …
Pokračování textu „Zápis z 10. jednání pracovní skupiny pro přípravu opatření LFA po roce 2018 (PS LFA)“

Návrh zápisu ze 4. jednání PS LFA včetně prezentací

PS se shodla, že diferenciace na základě závažnosti přírodního znevýhodnění je spravedlivou a relevantní kategorizací pro území ostatních LFA. Sazby pro ostatní oblasti by neměly převyšovat sazby pro horské oblasti.

Zápis z pracovní skupiny k operaci 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Pracovní skupinu konanou 20.4.2016 řídil ředitel odboru PRV Ing. Josef Tabery. Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do …
Pokračování textu „Zápis z pracovní skupiny k operaci 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství“

Zápis z pracovní skupiny k operaci 4.3.2 Lesnická infrastruktura

Pracovní skupinu konanou 20.4.2016 řídil ředitel odboru PRV Ing. Josef Tabery. Předmětem podpory v rámci této operace je rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Zohledněn je rovněž vliv cestní sítě na odtokové poměry či vybavenost cest pro účely ochrany lesa.

Zápis z pracovní skupiny k operaci 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Pracovní skupinu konanou 19.4.2016 řídil ředitel odboru PRV Ing. Josef Tabery.  Operace je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Budou podporovány projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšují stávající produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití.