Agrární komora a Zemědělský svaz prosazují zavedení limitu pro malé podniky

V rámci pracovní schůzky ke změnám v podmínkách aktivního zemědělce byla mimo jiné diskuze na téma minimální velikost příjemců přímých podpor. Agrární komora  a Zemědělský svaz přišli s návrhem zavedení povinné minimální velikosti podniku na úrovni 5 ha obhospodařované plochy.

Dobrý zemědělský a environmentální stav a diverzifikace plodin

Dne 29. června 2016 se v prostorách ministerstva zemědělství konala pracovní skupina k chystaným změnám v DZES 4, 5 a Greeningu. Tyto změny mají být vyvolány na základě zrychlené erozi zemědělské půdy, které vážně ohrožují její produkční i mimoprodukční funkce. 

Upozornění pro zemědělce – pachtovní smlouva s SPÚ

Zemědělci, kteří uzavřeli speciální pachtovní smlouvu se Státním pozemkovým úřadem na pozemky, na které měla být podána žádost o zařazení do PRV do agroenvironmentálně-klimatického opatření (nařízení vlády č. 75/2015 Sb.) nebo do opatření ekologické zemědělství (nařízení vlády č. 76/2015 Sb.), mají za povinnost doložit do 30. června 2016 na SPÚ kladné Rozhodnutí o zařazení vystavené Státním …
Pokračování textu „Upozornění pro zemědělce – pachtovní smlouva s SPÚ“

Zápis z 83. jednání Antibyrokratické komise MZe konaného dne 9. 6. 2016

Jednání se zúčastnila poslankyně ZV PSP ČR p. Margit Balaštíková, kterou pan předseda stručně obeznámil s činností a členy ABK. Rovněž byla domluvena spolupráce ZV PSP ČR prostřednictvím paní poslankyně se členy komise v rámci projednávání zeměd. legislativních norem a nejpalčivějších problémů, kterými se komise již dlouhodobě zabývá (evidence osázené …
Pokračování textu „Zápis z 83. jednání Antibyrokratické komise MZe konaného dne 9. 6. 2016“

Kompenzace Sucha 2015 – nápočet kusů/VDJ

Za účelem přípravy žádosti dotačního programu Sucho byl v IZR vytvořen speciální nápočet VDJ k 31.8.2015 zahrnující i VDJ prasat. Tento nápočet je k dispozici v menu IZR – Vyhledávání a přehledy/Intenzita chovu nová – Dotační titul: Sucho 2015. Původně uvažovaný typ výpočtu LFA neobsahuje nápočet VDJ prasat.

Nabídka spolupráce Ing. Františka Mušky, Ph. D. – efektivní ochrana rostlin

Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům stojí zemědělské podniky každoročně značné finanční částky. Možnosti jejich snížení je využití metod krátkodobé nebo dlouhodobé prognózy a signalizace. Ošetření se provádí na základě skutečného infekčního tlaku choroby nebo škůdce během vegetace.