OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE)

V Praze dne 21. 3. 2019

Stěžejním předpisem pro žadatele na toto opatření je nařízení vlády č. 74/2015 Sb. (dále jen „nařízení vlády“), které bylo v roce 2019 novelizováno nařízením vlády č. 58/2019 Sb.. Změny a novinky pro rok 2019 jsou pro přehlednost zvýrazněny červeně. ! Zásadní změnou je úprava doby závazku a retenčního období pro všechna podopatření. Doba závazku je nově stanovena pro žádosti Welfare 2019 od 1. března 2019 do 29. února 2020. Retenční období (rozhodné období pro stanovení velkých dobytčích jednotek hospodářských zvířat, která jsou předmětem dotace) je nově stanoveno u žádostí Welfare 2019 shodně pro všechna podopatření, resp. tituly a to od 1. června 2019 do 29.února 2020. ! Žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2019 lze podat do 15. května 2019! !!

V dotačním roce 2019 žadatel provádí přípravu žádosti v aplikaci IZR.

V předtiskové aplikaci IZR je možné připravit předtisk pro žádost o dotaci na podopatření:

A) v chovu skotu – v IZR záložka „Dojnice DŽPZ“

 Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic

 Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic

 Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy

B) v chovu prasat – v IZR záložka „DŽPZ pro prasata“

 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat o titul Zlepšení životních podmínek pro prasničky o titul Zlepšení životních podmínek pro prasnice

 Zvětšení plochy pro odstavená selata

Podání žádosti pak probíhá standardně jako u všech ostatních opatření JŽ přes Portál farmáře.

 

Více na : https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fwelfare%2F1553244712910.pdf