100 let zemědělce – přenos z Národního zemědělského muzea

K 100 letému výročí tohoto periodika jsme si dovolili prezentovat článek JUDr. Jana Brzoráda, nájemce velkostatku v Jinonicích, který ve svém článku Národohospodářské úkoly naší republiky s hlediska zemědělského v prvém čísle prvního ročníku Československého zemědělce v roce 1919 uvádí:

„Úkolem státu je zabezpečit a podporovat blahobyt , vzdělání a spokojenost svých občanů.

Procházíme-li dějiny lidstva, shledáváme, že stát měl tento úkol vždy a všude, jenom že pojem plnoprávného občana, jemuž stát svou péči věnuje a o jehož blahobyt se stará, se průběhem doby a od místa k místu mění. Dnes dospěli jsme i v naší vlasti ku konečné metě lidstva, kde skutečně každý obyvatel jest občanem plnoprávným. Celý národ, jako soubor všech svých jedinců, reklamuje právo říditi stát ve svůj prospěch, provádí se práva lidovláda, kde vládnoucí i ovládaní jsou osoby úplně totožné. A teprve uvědomí-li si každý tyto dvě stránky své bytosti., dospějeme k harmonickému vývoji státu, teprve pak bude možná pravá lidovláda, demokracie, kde úkolem každého bude podporovati, zabezpečovat a rozmnožovat blahobyt, vzdělání a spokojenost všech.

Z tohoto hlediska jest také posuzovati úkoly, které nový řád vkládá na bedra stavu zemědělského a jest na státu, aby svými represntanty vedl a řídil vývin zemědělství do těch směrů, kde státu jako celku nejvíce prospívati může, jinými slovy jest na vládě, aby sledovala nejlepší a celku nejprospěšnější politiku agrární, jako část politiky národohospodářské.

 K blahobytu národa patří v první řadě možnost, aby každý jeho člen mohl snadno a v dostatečném množství získati předměty denní a nezbytné potřeby, s čímž zajisté souvisí i zdravotní prospěch národa. Dalším požadavkem jest, aby každý občan mohl své kulturní potřeby plně ukojit a konečně musí každému býti poskytnuta příležitost, aby mohl povznésti se ze svého denního zaměstnání, ze své denní lopotyk volnému a plnému životu duševnímu pomocí ušlechtilých zábav, četby hudby atd.

Může správná politika agrární přispěti k tomu, aby zemědělství vedeno bylo cestami, které uvedeným požadavkům plně vyhovovati budou? Zajisté že ano! …“

4. 4. 2019
Pořad: TV reportáž

Online přenos z Národního zemědělského muzea

Partneři: ProfiPress, s.r.o.

Zdroj: https://tvzemedelec.cz/100-let-zemedelce/