6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova od 3. dubna 2018!

6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 V Praze dne 6. února 2018 Dne 6. 2. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Jiří Milek Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 6. kolo příjmu žádostí.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 3. dubna 2018 8:00 hodin do 23. dubna 2018 13:00 hodin. Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

Operace Alokace (Kč)
1.1.1 Vzdělávací akce 30 000 000
1.2.1 Informační akce 30 000 000
4.3.2 Lesnická infrastruktura 250 000 000
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 360 000 000
6.4.1 Investice do nezemědělských činností 330 000 000
6.4.2 Podpora agroturistiky 150 000 000
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 100 000 000
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 15 000 000
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích * 20 000 000
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin * 150 000 000
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 60 000 000
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě 136 000 000
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 20 000 000

V případě převyšující finanční alokace nad požadavek žadatelů u operace 8.5.3 a nedostatku finančních prostředků v operaci 8.5.2 bude umožněn přesun finančních prostředků z operace 8.5.3 do operace 8.5.2. Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet, navýšena o nevyčerpané prostředky z předchozích kol příjmu žádostí, a dále bude částka závazkování u každé operace, kde je to relevantní, standardně navýšena o 15 % zohledňující úbytek finančních prostředků v průběhu administrace (na základě zkušeností stanovené průměrné snížení požadovaných částek dotace vlivem zadávacího/výběrového řízení, odstoupení žadatelů od projektu v průběhu realizace, atd.). Úplné znění Pravidel, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Program rozvoje venkova na období 2014– 2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020