Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

VÝŠE DOTACE

Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,3 mil – 100 mil. Kč.

Termín pro plné žádosti: od 2. 1. 2018 do 30. 4. 2018

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 80 % prokázaných způsobilých výdajů 
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 70 % prokázaných způsobilých výdajů 
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) – 60 % prokázaných způsobilých výdajů

KLÍČOVÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

  • efektivní poměr výše investice na instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny
  • absolutní výše úspory energie (tepelné či elektrické) oproti původnímu stavu
  • využití instalovaného výkonu pro vlastní spotřebu podniku
  • podíl vyrobené elektřiny z fotovoltaické elektrárny určenou pro vlastní spotřebu podniku na celkové výrobě elektřiny z fotovoltaické elektrárny
  • Příprava projektu (Smlouva o připojení nebo schéma zapojení)
  • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
 • projektová dokumentace,
 • inženýrská činnost,
 • energetický posudek.