Za chovem skotu v horských a podhorských oblastech s ministrem zemědělství

Chov skotu v horských a podhorských oblastech se stal tématem jednání předsednictva a dozorčí rady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů (ČMSZP) ve čtvrtek 21. května v Trutnově. Setkání podpořil svou účastí ministr zemědělství Marian Jurečka.

Jedno ze zásadních témat svazu zahájili účastníci jednání praxí, a to exkurzí do provozu minimlékárny Voletiny. Ta funguje od roku 2014 a denně zpracovává 600 litrů vlastního mléka. Z produkce se finálně k zákazníkům dostává tekuté a zakysané mléko, jogurty či sýry.

Z provozu se delegace vydala na pastvu, tedy do areálů v nadmořské výšce 700 m n. m. Prohlídka byla ukázkou využití půdy v horských a podhorských oblastech. Závěr exkurze zavedl hosty do velkokapacitního kravína, kde je ustájeno na 200 kusů mléčných krav plemene ČESTR a odchovna telat. Tento kravín slouží také jako zimoviště pro venkovní chovy. O stádo 520 kusů dobytka se stará celkem pět zaměstnanců.

Závěr setkání patřil společné diskuzi mezi ministrem a zástupci svazu v prostorách penzionu U Pěti buků. V úvodu ministr informoval o proběhlém jednání koalice k tématu navýšení národního kofinancování Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 až 2020 z 25% na 35%, které by zemědělcům pomohlo navýšit finance na jejich projekty tak, aby mohli efektivně rozvíjet své podnikání. Zástupci ČMSZP navázali dotazem na rozdělení alokace na investice v novém PRV. Ministr deklaroval, že v návrhu je rozdělení financí dle velikosti i typu projektů, čímž bude zamezeno vyčerpání alokace jen velkými projekty na maximální hranici možných způsobilých výdajů. „Své projekty v PRV budou moci žadatelé také podpořit zárukami nebo úvěry z Podpůrného a garančního rolnicko a lesnického fondu (PGRLF) tak, jak tomu bylo nově ve 22. kole PRV minulého období,“ uvedl ministr Jurečka.

„Svaz se již dlouhodobě dotazuje na redefinici méně příznivých oblastí pro zemědělství neboli oblastí LFA, kdy je nepřijatelné, aby se finance z degresivity plateb z LFA typu H v budoucích letech nevrátily do těchto oblastí,“ předeslal jedno z hlavních témat diskuze předseda ČMSZP František Winter. „Momentálně se systém plateb pro období 2018 dále nastavuje. Platby pro roky 2016 a 2017 vycházející ze současné degresivity plateb a budou ještě projednávány i s nevládními organizacemi,“ reagoval na otázku ministr. Dále doplnil, že stále probíhá diskuze, zda vůbec proběhne redefinice LFA oblastí a jaká bude jejich budoucí výměra s ohledem na současný stav.

Dále byla pozornost směřována k hledání možnosti vyšší podpory živočišné výroby v LFA oblastech se stoprocentním podílem trvalých travních porostů (TTP). Pro taková možná opatření nabídli zástupci svazu spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací  (UZEI), které zpracovává podkladové analýzy pro ministerstvo. Členové svazu již v minulosti jako jedni z prvních poskytli přehledy svého hospodaření.

V rámci diskuze o revizi a vypsání nových dotačních titulů pro živočišnou výrobu z národních dotačních titulů uvedl ministr: „Ministerstvo zemědělství má přes Státní zemědělský intervenční fond evidováno na 1 100 dotačních titulů a 800 metodik. Je potřeba udělat revizi nastavení, spíše než vypisovat tituly nové.“ Svaz jako takový podporuje národní dotace na wellfare i pro masný skot či další hospodářská zvířata, a ne jen na podporu produkce mléka.

Závěrem účastníci hovořili o možnosti připomínkování materiálů, návrhů nařízení a metodik. „Ministerstvo vyzývá všechny nevládní organizace k diskuzi včetně zasílání podnětů na změnu legislativy z vlastní iniciativy,“ uvedl ministr Jurečka.

Společné jednání ukončil předseda František Winter poděkováním ministrovi zemědělství za čas strávený se zástupci svazu a současně také deklaroval aktivní účast zástupců ČMSZP na jednáních, která ministerstvo připravuje.

P1000999 P1000993

Minimlékárna Voletiny firmy FARMERS spol. s r.o. je sestavena ze čtyř kontejnerů. Nejprodávanější mléčné produkty získaly národní značku kvality KLASA.

P1010002 kravicky

Skot plemene Aberdeen–Angus chová firma FARMERS spol. s r.o. na podhorských loukách, převážně pastevním způsobem bez použití průmyslových krmiv již od roku 1996. Maso a výrobky jsou prodávány přímo ze dvora nebo jsou rozváženy po celé ČR společně s vlastními mléčnými produkty. Od roku 2010 pořádá firma pravidelné farmářské trhy, které se konají každou sobotu v měsíci přímo v areálu.