Bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálům

Návrh vyhlášky o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

Navrhovaná právní úprava navazuje na výše zmíněnou obecnou právní úpravu, blíže ji rozpracovává a specifikuje. Zaměřuje se na čtyři oblasti:

  1. stanovení druhů rostlin, kterých se týká možnost provedení průzkumu výskytu škodlivých organismů před porostu rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu,
  2. způsob prokázání splnění podmínek a rozsah znalostí nezbytných k provádění šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů a znalostí osvědčených postupů, opatření a dalších kroků, jež jsou vyžadovány v zájmu prevence výskytu a šíření škodlivých organismů,
  3. náležitosti rostlinolékařského dokladu o přesunu zásilky, způsob jeho potvrzení dovozcem a požadavky týkající se dopravy zásilky nebo partie do schváleného místa a jejího skladování v tomto místě (pouze na dobu omezenou do 14. prosince 2020, než bude použitelný přímo použitelný předpis Evropské unie, který tuto oblast upravuje) a
  4. upřesnění k ustanovení v oblasti vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů včetně vzorů rostlinolékařských osvědčení a předvývozního osvědčení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se
vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)

Podle novelizovaného znění v případě, že vydání osvědčení na žádost výrobce o tom, že jím vyrobený zemědělský výrobek, potravina nebo tabákový výrobek splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie, anebo na žádost kontrolované osoby o tom, že její činnost splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie, vyžaduje provedení kontroly, rozhodne Státní zemědělská a potravinářské inspekce o tom, že žadatel uhradí náklady kontroly stanovené podle prováděcího právního předpisu.

 

Vyhláška č. 132/2015 Sb. bude na základě novelizovaného zmocnění v zákoně o Státní zemědělské a potravinářské inspekci kromě sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly upravovat také paušální částku nákladů vzniklých v souvislosti s kontrolou podle § 3 odst. 3 písm. c) bodu 2 zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

 

Navrhovaná výše paušální částky nákladů je 500 Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu činnosti. Jedná se o stejnou částku jako u vyhlášky č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech).


Návrh vyhlášky o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů

Navrhovaná právní úprava navazuje na výše zmíněnou obecnou právní úpravu, blíže ji rozpracovává a specifikuje, zejména po technické stránce. Zaměřuje se na tři oblasti:

  1. způsob označování dřevěných obalových materiálů, dřeva nebo jiných předmětů (dále jen „dřevěný obalový materiál“) včetně provedení, obsahu a vzoru značky,
  2. popis technických a technologických požadavků vhodných k provedení ošetření dřevěných obalových materiálů, které je nutno dodržet s ohledem na zvolenou metodu ošetření a
  3. způsob prokázání splnění podmínek a rozsah znalostí nezbytných k ošetření dřevěného obalového materiálu, respektive k získání oprávnění k této činnosti.

Věcně se však nejedná o zcela novou právní úpravu, přestože je její základ nově zakotven v přímo použitelném předpisu Evropské unie, principy zůstávají shodné. Navrhovaná vyhláška tedy reaguje na nařízení (EU) 2016/2031, revizi ISPM 15 i vývoj posledních let v oblasti používání dřevěného obalového materiálu.

Vyhláška nezapracovává do metod ošetření používání methylbromidu (MB), jako jednu z možností, kterou je možné ošetřit dřevěný obalový materiál podle standardu ISPM 15. Důvodem je zákaz používání methylbromidu (MB) od 1. ledna 2005 daný Montrealským protokolem (součást Vídeňské úmluvy o ochraně ozónové vrstvy, Česká republika (Československo) se stalo smluvní stranou úmluvy 30. prosince 1990). Tento protokol umožňoval použití dané chemické látky do 31. prosince 2015. V České republice bylo však jeho používání ukončeno dříve.

Cílem je především upřesnit některé požadavky (na vybavení či provozní) na provozování zařízení k ošetřování dřevěných obalových materiálů, na výrobu a ošetřování dřeva použitého k výrobě dřevných obalů a dřevěného obalového materiálu. Smyslem úprav je zvýšit kvalitu provádění ošetřování a označování, aby bylo zabezpečeno plnění výše uvedeného standardu, nebyly rozšiřovány škodlivé organismy rostlin a rostlinných produktů a v neposlední řadě, aby nebyl ohrožován vývoz komodit všeho druhu do zemí mimo Evropskou unii.