OMNIBUS zajistí, aby žadatelé v členském státu dostali vyplacenu dotaci maximálně do 30.6., tak jak tomu je již u přímých plateb. Změní se nám podmínky u opatření DŽPZ

 

Veškeré žádosti podané od 1.1.2019 na dotace vyplácené z evropských fondů v musí žadatelům platební agentura (SZIF) vyplatit nejpozději do  30.6 následujícího kalendářního roku.

Jedná se o opatření vyplývající z nařízení OMNIBUS, které nabývá účinnosti. tato informace byla potvrzena i ředitelem Kunou v rámci jednání Monitorovacího výboru PRV.

Z výše uvedených důvodů byla zpracována analýza a musely být v rámci opatření Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ) provedeny následující změny:

  • Návrh zkrácení doby závazku o 3 měsíce a sjednocení délky retenčního období pro všechna podopatření → od 1. 6. – do posledního dne měsíce února.
  • Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy

Revidovaná kalkulace újmy neumožňuje zachovat stávající výši poskytované dotace.

Řešení: prodloužení retenčního období, tj. možnost napočítat více zjištěných VDJ suchostojných krav (po celou dobu závazku).

Sazba dotace stanovena ve výši 42 EUR/VDJ (původně 63 EUR/VDJ).

  • Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic

Revidovaná kalkulace újmy umožňuje zachovat stávající výši poskytované dotace.

Řešení: navýšení míry kompenzace (z 50 na 63 %).

Sazba dotace zachována ve výši 67 EUR/VDJ.

  • Zlepšení životních podmínek pro prasničky

V důsledku zkrácení období závazku dochází ke zkrácení retenčního období, tj. snížení počtu napočítaných VDJ zapuštěných prasniček.

Řešení: navýšení míry kompenzace (ze 73 na 100 %).

Sazba dotace stanovena ve výši 147 EUR/VDJ (původně 107 EUR/VDJ).