MZe reaguje na průběh sucha v letošním roce a za určitých podmínek povoluje dřívější pokosení DPB zařazených do titulu Ochrana chřástala polního.

 
Zemědělcem musí být ohlášena vyšší moc na SZIF (OPŽL) a doloženo souhlasné stanovisko místně příslušného orgánu ochrany přírody (regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny nebo správa příslušného národního parku, OOP). V tomto stanovisku OOP potvrdí, že se na daném stanovišti chřástalové již vyhnízdili, nehrozí riziko usmrcení chřástalích mláďat, a dřívější seč je tak možné provést.
 
SZIF nebude pro uznání ohlášení zásahu vyšší moci požadovat doložení potvrzení ČHMÚ o tom, že v dané oblasti panuje sucho. Zemědělci tak nemusí požadovat po ČHMÚ individuální potvrzení sucha na jejich pozemcích.
 
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/vzhledem-k-suchu-je-za-urcitych-podminek.html
Zdroj: Ing. Kuna, MZe