PS CC

DZES 7 d

Navržený standard reaguje na aktuální příčiny nepříznivé struktury krajiny,    jako jsou zejména:

nízký podíl ekostabilizačních prvků v krajině,

homogenita hospodaření na přilehlých DPB a zejména na nadměrnou velikost DPB.

Znění standardu DZES 7d: „Žadatel nebude na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda pěstovat více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny, pokud nebude oddělená ochranným pásem o minimální šířce 22 m nebo pásem
o minimální šíři 22 m se zemědělskou kulturou travní porost, trvalý travní porost, zalesněná plocha, mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s porostem nebo jiná trvalá kultura s vymezeným ekologicky významným prvkem krajinotvorný sad“.

posuzovány budou 2 varianty

Plochy s ochranným pásem o min. šíři 22 m + podmínky SOF na SEO (pícniny, víceleté pícniny a trávy)

Dělení ploch plodin – nejbližší plocha stejné plodiny může být ve vzdálenosti od 220 m

Kontrolované období je vázáno na hlavní plodinu. Vegetační období pro výpočet podílů jednotlivých plodin je období od 1. června do 31. srpna příslušného kalendářního roku (§ 9 odst. 1 NV 50/2015)

Toto omezení se nevztahuje na N – vázající plodiny (dle § 18 odst. 1 NV 50/2015)

Účinnost odložena od 1. ledna 2020.

  Dzes 7 zní a) nezruší a nepoškodí krajinný prvek … v případě krajinného prvku mokřad podle § 5 odst. 11 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. se za jeho poškozování považuje aplikace hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin, odvodňování nebo provádění agrotechnických operací; uvedené podmínky se nevztahují na zásahy provedené se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny,

Doplňuje se: a na zásahy provedené v souladu s § 154, odst. 1 písm. a) zákona
č
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo na základě § 56 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“

 

Od 1. 1.2019 bude protierozní ochrana půdy prostřednictvím standardu DZES 5 výrazně zpřísněna – bude navýšeno procento rozlohy ploch, na niž se podmínky standardu DZES 5 vztahují (z dnešních cca 10,5 % na cca 25 %).

Zároveň budou upřesněny parametry půdoochranných technologií (dále jen „PT“) s jejichž využitím lze některé plodiny pěstovat na erozně ohrožených půdách.

Povinnosti platí od 1. 1. 2019, tj. pro jarní osevy 2019


MEDONOSNÝ ÚHOR VYUŽÍVANÝ V EKOLOGICKÉM ZÁJMU – § 12a

Váhový faktor 1,5.

Seznam plodin vhodných pro opylovače (svazenka, jitrocel, lnička, koriandr aj.).

Zajištění porostu plodin uvedených seznamu od 1. 6. do 15. 7.   kalendářního roku, mix alespoň 3 plodin, žádný z druhů nepřekročí 80 % v porostu.

Zákaz hnojení a použití POR.

DPB v LPIS od 1. 1.


ÚHOR S POROSTEM  VYUŽÍVANÝ V EKOLOGICKÉM ZÁJMU – § 12

Úprava seznamu plodin: nektarodárné plodiny přesunuty
do medonosného úhoru, vypuštěny vojtěška a jetel – lze uplatnit pro N-vázající plodiny.

Vypuštěna podmínka založení ozimu posledního roku úhoru.


N-VÁZAJÍCÍ PLODINY – § 18

Upraven text odst.1:  „Na  DPB s N-vázající plodinou je do 31. 10.  příslušného kalendářního roku založen porost ozimé plodiny nebo ponechán porost víceleté plodiny vázající dusík.“


  • 9 – nově zavedena povinnost připojit k žádosti o poskytnutí PP zákres plochy plodiny na DPB

Platí pouze pro žadatele, kteří mají povinnost plnit diverzifikaci plodin

 

Zákres v mapovém podkladu, tj. lokalizace plodiny

Povinnost navazuje na přísnější požadavky na monitorovací systémy SZP

Výhoda zavedené povinnosti: plynulý přechod na SZP 2020+


Z VÝSLEDKŮ AUDIT EK VYPLYNULO:

Již nebude možné aplikovat vyzývání žadatelů k doplnění žádosti o podporu a dalších podkladů, které zakládají způsobilost pro podporu

Např. chybějící deklarace EFA, chybějící přílohy prokazující splnění minimální úrovně produkce

Závěr auditu EK – SZIF nemůže vyzývat v případě zjištění nedostatku, žadatelé jsou povinni plnit podmínky způsobilosti sami,
a to ve lhůtě stanovené v souladu s pravidly nastavenými EK
a národní legislativou

Doporučujeme zvýšenou pozornost a pečlivost při podávání  JŽ a doručování všech navazujících podkladů, kterými žadatelé plní dotační podmínky 

K dispozici zde naleznete prezentaci

Přílohy