Zápis z jednání Pracovní skupiny pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce

15. 5. 2019 proběhlo jednání PS MV PRV

Navrhované výsledky budou přednešeny na Monitorovacím výboru 19.6.2019

PS MV souhlasila s navrženým zněním preferenčních kritérií u operace 1.1.1.

V případě operace 1.2.1 Informační akce bude u PK „projekt je regionálně zaměřen“ ponechána původní hodnota bodů za jednotlivá podkritéria.

Dále došlo ke shodě na vyhlášení všech prioritních oblastí, a to včetně priority 2B. 

Byla doplněna sankce P (V případě, že žadatel za kritérium obdrží body, ale v rámci kontroly na místě bude zjištěno, že body získal neoprávněně, tak v případě, že by i bez bodů za toto kritérium byl projekt schválen, bude mu udělena sankce P).

Operace 1.1.1 Vzdělávací akce by měla tedy obsahovat tyto změny:

Maximálně může žadatel získat 22 bodů. Minimální bodová hranice je 8 bodů.

Operace 1.2.1 Informační akce

Maximálně může žadatel získat 19 bodů. Minimální bodová hranice je 7 bodů.

 

Operace 1.1.1 Vzdělávací akce

 

 

Č.

 

Kritérium

Možný bodový zisk

1 Výdaje na hodinu vzdělávání účastníka  
1.1 méně než 400 Kč 7
1.2 401 – 600 Kč 5
1.3 601 – 800 Kč 1
  Výdaje na hodinu vzdělávání účastníka = celkové způsobilé výdaje projektu/celkový počet vzdělávacích hodin.

Celkový počet vzdělávacích hodin=počet účastníků projektu (včetně

účastníků v rámci exkurzí) x počet přednáškových hodin (včetně hodin, které proběhly v rámci exkurzí) v rámci projektu.

V případě, že se projekt skládá z více akcí, stanovuje se počet vzdělávacích hodin pro každou akci zvlášť (počet účastníků akce x počet přednáškových hodin akce) a výsledné hodnoty se za jednotlivé akce sčítají. (počet účastníků = započítávají se pouze ti, kteří splňují definici účastníka vzdělávací akce)

Pozn.: Dle tohoto preferenčního kritéria, bude posuzováno kritérium přijatelnosti: „Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu
s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti“. Aby projekt splnil aspekt efektivnosti, nesmí za toto preferenční kritérium obdržet „0“ bodů.

V případě, že žadatel za kritérium obdrží body, ale v rámci kontroly na místě bude zjištěno, že body získal neoprávněně, tak v případě, že by i bez bodů za toto kritérium byl projekt schválen, bude mu udělena sankce P.

 
2 Projekt je regionálně neomezen  
2.1 Akce se uskuteční ve 3 – 5 krajích 1
2.2 Akce se uskuteční v 6 – 9 krajích 2
2.3 Akce se uskuteční min. v 10 krajích 3
  Pro určení, kde se akce koná, je podstatné, kde probíhá vlastní výuka. Pokud je součástí vzdělávací akce exkurze, která se koná v jiném kraji, než přednáška, není pro účely tohoto preferenčního kritéria exkurze započítávána.

V případě, že žadatel za kritérium obdrží body, ale v rámci kontroly na místě bude zjištěno, že body získal neoprávněně, tak v případě, že by i bez bodů za toto kritérium byl projekt schválen, bude mu udělena sankce P.

 
3 Projekt využívá aktivační metody výuky  
3.1 Projekt využívá aktivační metody výuky (jinou, než exkurzi) 3
  Jinou aktivační metodou výuky jsou míněny např.: řešení příkladů
a praktická cvičení/ukázky dovedností, např. v mikroskopické laboratoři – nikoliv testy, konzultace, diskuze

V případě, že žadatel za kritérium obdrží body, ale v rámci kontroly na místě bude zjištěno, že body získal neoprávněně, tak v případě, že by i bez bodů za toto kritérium byl projekt schválen, bude mu udělena sankce P.

 
3.2 Aktivační metodou je exkurze 5
  Exkurze je návštěva provozu, která má souvztažnost s tématem jedné z prioritních oblastí uvedené v záměrech operace. Plní didaktickou funkci ilustrace a demonstrace poznávaných věcí, jevů a činností. Exkurze pouze v  přímé návaznosti na tematické zaměření projektu/akcí, ke které se exkurze vztahuje. Exkurze nesmí být samotným vzdělávacím projektem, lze ji pořádat vždy pouze v souvislosti se seminářem či školením. Exkurze se nevztahuje na počítačové učebny.

Projekt získá body, pokud počet exkurzí bude odpovídat min. 30 % počtu akcí pořádaných v rámci projektu.

V případě, že žadatel za kritérium obdrží body, ale v rámci kontroly na místě bude zjištěno, že body získal neoprávněně, tak v případě, že by i bez bodů za toto kritérium byl projekt schválen, bude mu udělena sankce P.

 
4 Projekt je zaměřen na inovace v zemědělství, potravinářství, lesnictví 2
  Inovací se pro účely této operace rozumí: obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly. Minimálním požadavkem je, že produkt, proces či metoda musí být pro účastníky nová (nebo významně zlepšená). Na inovace musí být zaměřeny všechny akce uskutečněné v rámci projektu.  
5 Členská základna žadatele 5
  Žadatelem je subjekt s minimálně 3letou historií, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání (viz zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů) a zároveň členskou základnu žadatele tvoří ke dni 31. 1. 2018 minimálně 300 členů, kteří jsou jednotlivě buď zemědělským podnikatelem, fyzickou nebo právnickou osobou hospodařící v lesích a/nebo fyzickou nebo právnickou osobou podnikající v potravinářství nebo je žadatelem VŠ,SŠ či výzkumný ústav.

Do celkového počtu členů členské základny je možné započítat i jednotlivé členy svazů, asociací, sdružení apod., které jsou primárními členy členské základny žadatele (příklad: svaz, jenž je členem žadatele a jeho členskou základnu tvoří 50 zemědělských podnikatelů, bude považován za 50 členů členské základny žadatele). Splnění kritéria žadatel dokládá jmenným seznamem členů, případně jmenným seznamem členů člena žadatele. Žadatel je povinen umožnit kontrolu/doložit splnění tohoto kritéria při kontrole na místě.   

 

 

1.2.1 Informační akce

 

 

 

Č.

 

Kritérium

Možný bodový zisk

1 Výdaje na hodinu vzdělávání účastníka  
1.1 300 – 400 Kč 3
1.2 méně než 300 Kč 7
  Výdaje na hodinu vzdělávání účastníka = celkové způsobilé výdaje projektu/celkový počet vzdělávacích hodin.

Celkový počet vzdělávacích hodin=počet účastníků projektu x počet přednáškových hodin v rámci projektu.

V případě, že se projekt skládá z více akcí, stanovuje se počet vzdělávacích hodin pro každou akci zvlášť (počet účastníků akce x počet přednáškových hodin akce) a výsledné hodnoty se za jednotlivé akce sčítají. (počet účastníků = započítávají se pouze ti, kteří splňují definici účastníka vzdělávací akce)

Pozn.: Dle tohoto preferenčního kritéria, bude posuzováno kritérium přijatelnosti: „Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu
s vyhodnocením aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a proveditelnosti“. Aby projekt splnil aspekt efektivnosti, nesmí za toto preferenční kritérium obdržet „0“ bodů.

V případě, že žadatel za kritérium obdrží body, ale v rámci kontroly na místě bude zjištěno, že body získal neoprávněně, tak v případě, že by i bez bodů za toto kritérium byl projekt schválen, bude mu udělena sankce P.

 
2 Projekt je regionálně neomezen  
2.1 Akce se uskuteční ve 3 – 5 krajích 1
2.2 Akce se uskuteční v 6 – 9 krajích 3
2.3 Akce se uskuteční min. v 10 krajích 5
  Pro určení, kde se akce koná, je podstatné, kde probíhá vlastní výuka. Pokud je součástí vzdělávací akce exkurze, která se koná v jiném kraji, než přednáška, není pro účely tohoto preferenčního kritéria exkurze započítávána.

V případě, že žadatel za kritérium obdrží body, ale v rámci kontroly na místě bude zjištěno, že body získal neoprávněně, tak v případě, že by i bez bodů za toto kritérium byl projekt schválen, bude mu udělena sankce P.

 
3 Projekt je zaměřen na inovace v zemědělství, potravinářství, lesnictví 2
  Inovací se pro účely této operace rozumí: obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly. Minimálním požadavkem je, že produkt, proces či metoda musí být pro účastníky nová (nebo významně zlepšená). Na inovace musí být zaměřeny všechny akce uskutečněné v rámci projektu.  
4 Členská základna žadatele 5
  Žadatelem je subjekt s minimálně 3letou historií, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání (viz zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů) a zároveň členskou základnu žadatele tvoří ke dni 31. 1. 2018 minimálně 300 členů, kteří jsou jednotlivě buď zemědělským podnikatelem, fyzickou nebo právnickou osobou hospodařící v lesích a/nebo fyzickou nebo právnickou osobou podnikající v potravinářství nebo je žadatelem VŠ,SŠ či výzkumný ústav.

Do celkového počtu členů členské základny je možné započítat
i jednotlivé členy svazů, asociací, sdružení apod., které jsou primárními členy členské základny žadatele (příklad: svaz, jenž je členem žadatele a jeho členskou základnu tvoří 50 zemědělských podnikatelů, bude považován za 50 členů členské základny žadatele). Splnění kritéria žadatel dokládá jmenným seznamem členů, případně jmenným seznamem členů člena žadatele. Žadatel je povinen umožnit kontrolu/doložit splnění tohoto kritéria při kontrole na místě.   

 

 

Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace, a maximální hodnoty některých výdajů.

Kód Popis výdaje Maximální hodnota
001 Technické zabezpečení Max. 1000 Kč/hodina pronájmu sálu/učebny v případě operace 1.1.1 Vzdělávací akce

Max. 2000 Kč/hodina pronájmu sálu v případě operace 1.2.1 Informační akce

Max. 500 Kč/hodina pronájmu technického zabezpečení

002 Výukové materiály a pomůcky Max. 300 Kč/účastník
003 Cestovní výdaje lektora/tlumočníka Stravné max. 350 Kč/osobu a den

Ubytování max. 1200 Kč/osobu den

Doprava max. 10 Kč/km; v případě potřeby letecké dopravy je cena letenky max. 5 000 Kč/lektor (dokladem o letu je palubní vstupenka a faktura)

004 Cestovní výdaje příjemce dotace / organizátora Stravné max. 350 Kč/osobu a den

Ubytování max. 1200 Kč/osobu den

Doprava max. 10 Kč/km (v případě využití služebního auta dle platné legislativy)

005 Výdaje spojené s činností lektorů a tlumočníků Max. 2000 Kč/hodina výuky česky/slovensky hovořícího lektora

Max. 5000 Kč/ hodina výuky lektora hovořícího jiným než českým či slovenským jazykem

Max. 1300 Kč/hodina tlumočení

006 Vlastní realizace projektu Max. 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

V případě mzdových nákladů na organizaci projektu je max. počet hodin přípravy na jednu akci 80 hodin. Mzdové výdaje činí max. 300 Kč/hodina hrubého.

007 Občerstvení účastníků Max. 350 Kč/účastník a den
008 Nákup kancelářských potřeb Max. 1% výdajů, ze kterých je stanovena dotace
009 Náklady na propagaci akce Max. 1% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Číselník způsobilých výdajů pouze pro operaci 1.1.1

010 Výdaje spojené s pořádáním exkurze a praktických ukázek/polních pokusů Max. 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace