Pracovní skupina PP a CC dne11.1.2018

Návrh novely NV č. 48/2017 Sb., který se společně připravoval a připomínkoval v průběhu celého loňského roku, prošel meziresortním připomínkovým řízením, v jehož rámci obdrželo MZe několik připomínek týkajících se zahrnutí podmínek „protierozní“ vyhlášky MŽP do zmíněného standardu.

Náš Svaz doufal, že již „protierozní“ vyhláška bude pro letošní rok schválena. Je stále třeba s ní pracovat, ale jedná se o první vlašťovku, která poukazuje na problém, na který náš Svaz upozorňuje již několik let.

K výpočtu byla připravena i tzv. PROTIEROZNÍ KALKULAČKA (o které jsme Vás informovali již v říjnu 2017) a Příručka ochrany proti erozi zemědělské půdy 2017.

Nelze se k půdě chovat jako k „jednorázovému“ zboží, které lze použít a zahodit…. Je třeba hospodařit v souladu se selským rozumem, tedy za pomoci organiky a postupů, jež pomáhají udržovat a zlepšovat kvalitu půdy.“ 

V dohledné době schválena nebude, MZe musí změnit nastavení standardu DZES 5, aby zajišťoval dostatečnou protierozní ochranu zemědělské půdy bez použití „protierozní vyhlášky“.

V krátkosti:

 1. „Redesign“ vrstvy v LPIS (účinnost od 01.07.2018) každý DPB bude zařazen podle úrovně erozní ohroženosti.
 2. Úprava protierozních opatření v DZES 5 od sezóny 2018/2019 (účinnost od 01.07.2018)
 3. povinnosti standardu DZES 5 nemusí být dodržovány na DPB pod 2 ha ani na souvislých plochách plodin s NOF pod 2 ha
 4. odborné diskuse k nastavení půdoochranných technologií – zatím neřešeno až v „Příručce“ – specifikace technických detailů půdoochranných technologií


Plodiny s NOF (nízkou ochrannou funkcí) –  PŘIDÁNY NOVĚ – mák a lupina

 1. SEO PŮDY
  • – na SEO plochách je pěstování plodin s NOF zakázáno, pěstování plodin se SOF je umožněno s použitím PT pro plodiny se SOF (vyjmenované  a specifikované v příručce)
  • jsou dle pravidel redesignu definovány v bodech i) a ii)-pěstování NOF zakázánopěstování SOF s použitím PT pro SOF:
   • zakládání porostu do ochranné plodiny/rostlinných zbytků (dříve obecné PT)
   • podsev jetelovin, travních nebo jetelotravních směsí (pro ostatní obilniny)
   • podrývání
   • obsetí (max. 6 ha plochy SOF)
 2. MEO PŮDY
  • na MEO plochách je pěstování plodin s NOF umožněno s použitím PT pro plodiny s NOF (vyjmenované a specifikované v příručce)pěstování plodin se SOF není omezeno
  • jsou dle pravidel redesignu definovány v bodech i) a ii)-pěstování NOF s použitím PT pro NOF:
   • zakládání porostu do ochranné plodiny/rostlinných zbytků (dříve obecné PT)
   • zakládání porostu po vrstevnici
   • podrývání
   • strip-till
   • důlkování/hrázkování/protierozní formování hrůbků
   • pěstování LOS
   • přerušovací pásy
   • obsetí (max. 6 ha plochy NOF)Meziplodiny
   • ZMĚNA RETENČNÍCH OBDOBÍ: Evropská komise požaduje min. 8 týdnů 
    • zákaz POR  a to i těch povolených v ekologickém zemědělství
    • V době tzv. retenčního období (tzn. desikace po tomto období je povolena): 

    letní varianta: vyseta do 31.7. a na DPB ponechána do 24.9.

    ozimá varianta: vyseta do 6.9. a na DPB ponechána do 31.10.

    meziplodiny lze založit jako podsev trav nebo luskovin do hlavní plodiny

    • zákaz POR – platí od okamžiku sklizně hlavní (krycí) plodiny po dobu alespoň osmi týdnů, tzn. ve stanoveném retenčním obdobíod 1.8. do 24.9.

     


    Dusík vázající plodiny – zákaz POR od vysetí do sklizně plodin

    Podmínky stanovené v NV č. 50/2015 Sb. – účinnost od 1. 1. 2018:

    • zajištěn souvislý porost nebo prokazatelný výskyt posklizňových zbytků plodin od 1.6. do 15.7., po sklizni plodin založení ozimu do 31.10.

    NV č. 50/2015 Sb., novelizováno NV k LFA (nyní ve VPŘ) – účinnost od 1. 3. 2018

    • povinnost vést evidenci POR + evidenci data vysetí a sklizně plodiny

    Obecně:

    • JŽ bude doplněna o prohlášení žadatele, že si je vědom zákazu POR
    • zákaz POR pro víceleté plodiny platí pouze pro daný rok, kdy žadatel deklaroval plochu jako EFA, a to od 1.1. až do sklizně
    • zákaz POR platí po celé vegetační období, tzn. nekončí první sklizní
    • desikace před sklizní není povolena
    • zákaz POR, které jsou povoleny v rámci ekologického zemědělství

      

OMNIBUS

Nařízení, které  upravuje finanční pravidla pro rozpočet EU (platné od r.2018)

Aktivní zemědělec – dobrovolný  – náš svaz byl pro zrušení, Agrární komara byla proti. Do konce ledna bude komisy zasláno konečné stanovisko, které by mělo být pro zrušení podmínky Aktivního zemědělce – měla by se tím ušetřit výrazná byrokratická zátěž jak pro zemědělce tak pro kontrolní orgán SZIF.

„Při hledání alternativ, jakým způsobem zajistit ekonomickou stabilitu zemědělce je třeba využít jakýkoliv potenciál, což v některých případech (skiareál, dětská a sportovní hřiště) nebylo možné. Vzhledem k vývoji a názorům EK k budoucímu pohledu na zemědělskou politiku, tedy soběstačnost zemědělců, by bylo vhodné, aby zemědělci, kteří budou úspěšní v rámci diverzifikace nebyli za svůj úspěch trestáni. Proto jsme pro zrušení podmínky aktivního zemědělce,“ uvedla k problematice ředitelka ČMSZP Karolína Menclová v říjnovém vydání Farmářských listů.


Úprava váhových faktorů EFA (Plochy v ekologickém zájmu) od roku 2018 :

 • Dusík vázající plodiny – VF 1 (původně 0,7)
 • Ryche rostoucí dřeviny – VF 0,5 (původně 0,3)

Úprava výjimek – EFA a Diverzifikace plodin (DP)

 • zrušení limitu 30 ha při uplatnění výjimky při více než 75% TP a U
 • zrušení limitu 30 ha při uplatnění výjimky při více než 75% TTP a T

Nové prvky EFA – případně od roku 2019:

Plochy s ozdobnicí čínskou

Plochy s mužákem prorostlým

 • přiřazen váhový faktor 0,7
 • Pro obě plochy bude zákaz použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlinv návrhu DA 639/2014, ještě není schválen
 • Půda ležící ladem pro medonosné rostliny – druhy s vysokým obsahem pylu a nektaru
 • přiřazen váhový faktor 1,5
 • ČS stanoví seznam nektarodárných plodin

– v návrhu DA 639/2014, není schválen, není jasné jaký poměr plodin


 

Přílohy