Zápis z pracovní skupiny k operaci 4.3.2 Lesnická infrastruktura

Pracovní skupinu konanou 20.4.2016 řídil ředitel odboru PRV Ing. Josef Tabery.

Předmětem podpory v rámci této operace je rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Zohledněn je rovněž vliv cestní sítě na odtokové poměry či vybavenost cest pro účely ochrany lesa.

Celková alokace podopatření na období PRV 2014–2020 (včetně nár. zdrojů): 940 mil.

Podporované aktivity a způsobilé výdaje:

 • dotace je možné získat na investice související s výstavbou, rekonstrukcí a opravami lesních cest včetně souvisejících objektů;
 • výstavba a oprava je podporována pouze u lesních cest kategorie 1L či 2L. V případě rekonstrukce, může být předmětem projektu také stávající lesní cesta nižší kategorie, výstupem projektu však musí být lesní cesta kategorie 1L či 2L.
 • v případě výstavby a rekonstrukce lesních cest žadatel musí doložit, že realizací projektu nedojde k překročení hustoty lesní dopravní sítě nad její optimální úroveň;
 • součástí způsobilých výdajů jsou také nezbytné vyvolané investice jako např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní infrastruktury apod., a projekční, průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu.

 

Navrhované změny oproti předchozímu kolu:

 • Nové kritérium přijatelnosti „Při realizaci projektu budou dotčené propustky pod lesní cestou opatřeny protierozním opevněním svého spadiště; C.“
 • Úprava podmínky (kap. 7) „Výsledkem realizace projektu je v rámci jedné podané Žádosti o dotaci pouze jeden souvislý úsek lesní cesty; C.“ na „V rámci jedné podané Žádosti o dotaci může žadatel realizovat v rámci jednoho lesního hospodářského celku nebo zařizovacího obvodu pouze jeden souvislý úsek lesní cesty; C“.
  V souvislosti s touto podmínkou může žadatel nově podat v rámci operace více Žádostí o dotaci, a to v případě, že každý projekt realizuje v jiném lesním hospodářském celku nebo zařizovacím obvodu.
 • Nově povinnost „Lesní cesta, která je předmětem realizace projektu, odpovídá požadavkům platné ČSN 73 6108 Lesní cestní síť a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 433/2001 Sb.“
 • Úprava preferenčního kritéria č. 1 – preference realizace pouze v hospodářských lesích (celá délka cesty; 5 bodů).
 • Nové preferenční kritérium „preference výstavby (1L/2L) a rekonstrukcí (3L/4L) se zvýšením třídy na lesní cestu (1L nebo 2L) v rámci lesního majetku (lesního hospodářského celku nebo části zařizovacího obvodu) žadatele, kde stávající hustota lesních cest (1L a 2L) není vyšší než 75 % optimální hustoty lesní dopravní sítě“ (15 bodů).
 • Nové preferenční kritérium „Projekt je realizován v rámci lesního majetku se zřízenými body záchrany (informačními cedulemi pro integrovaný záchranný systém).“ (3 body)
 • Nové preferenční kritérium „Finanční náročnost projektu“
 • Odstranění 3 preferenčních kritérií na protierozní opatření – nyní kritérium přijatelnosti
 • Odstranění preferenčního kritéria „Projektová dokumentace je vypracovaná v souladu s platnou normou ČSN 73 6108.“ – nyní kritérium přijatelnosti

 

Navrhované bodové hodnocení kritérií pro nastávající kolo
Č. Kritérium Možný bodový zisk
1. Lesní cesta, která je předmětem projektu , je realizována celou svou délkou v hospodářském lese. 5 bodů
Body budou uděleny na základě potvrzení přílohy č. 3.
2. Předmětem projektu je výstavba lesní cesty (1L nebo 2L), či rekonstrukce stávající lesní cesty (1L nebo 2L), lesní svážnice (3L) nebo technologické linky (4L).
2.1. Předmětem projektu je realizace kódu výdajů 001 a/nebo 003. 20 bodů
2.2. Předmětem projektu je realizace kódu výdajů 002 a/nebo 004. 15 bodů
2.3. Předmětem projektu je realizace kódu výdajů 005 a/nebo 006. 10 bodů
  Povaha projektu bude posuzována dle projektové dokumentace, případně na základě „Porovnání stávajících a navrhovaných parametrů lesní cesty“ dle přílohy č. 4 Specifických podmínek Pravidel vypracované autorizovanou osobou (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
3. Lesní cesta, která je předmětem projektu, navazuje (nebo po výstavbě bude navazovat) na jinou stávající lesní cestu kategorie (1L nebo 2L) nebo jinou pozemní komunikaci s obdobnými nebo lepšími parametry. 5 bodů
Body budou uděleny na základě situace z projektové dokumentace vypracované autorizovanou osobou nebo lesnické obrysové či dopravní mapy se zákresem lesní cesty (předmětu dotace), ze které bude patrná návaznost předmětu dotace na jinou stávající lesní cestu (1L nebo 2L) nebo jinou pozemní komunikaci s obdobnými nebo lepšími parametry – prostá kopie (možno vrátit žadateli)“. U stávající navazující lesní cesty (1L nebo 2L) bude uvedena její kategorie.

Posuzované značení kategorií lesních cest v lesnické mapě:

Lesní cesta kategorie 1L:

Lesní cesta kategorie 2L:

 

4. Projekt přispěje k rozvoji lesní cestní sítě (výstavbou lesní cesty (1L nebo 2L) nebo rekonstrukcí lesní svážnice (3L) nebo technologické linky (4L) na lesní cestu (1L nebo 2L) v rámci lesního majetku (lesního hospodářského celku nebo části zařizovacího obvodu) žadatele, kde stávající hustota lesních cest (1L a 2L) není vyšší než 75 % optimální hustoty lesní dopravní sítě. 15 bodů
  Body budou uděleny na základě potvrzení přílohy č. 3.
5. Projekt je realizován v rámci lesního majetku se zřízenými body záchrany (informačními cedulemi pro integrovaný záchranný systém). 3 body
  Body budou uděleny držiteli, který má na svém lesním majetku zřízen alespoň jeden bod záchrany (podle Metodické pomůcky Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky). Skutečnost se ověřuje na základě uvedeného označení bodu záchrany.

Body záchrany se v souladu s uvedenou metodikou HZS ČR zřizují zpravidla v rámci lesních komplexů větších než 50 ha a instalují se jen se souhlasem HZS (držitel lesa se obrací na místně příslušný HZS kraje). Výrobu tabulek bodů záchrany zajišťuje držitel lesa sám, příslušné náklady jsou způsobilým výdajem v rámci této operace.

6. Finanční náročnost projektu
6.1. Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 3,5 mil. Kč, maximálně však do 5 mil. Kč včetně. 2 body
6.2. Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 2 mil. Kč, maximálně však do 3,5 mil. Kč včetně. 4 body
6.3. Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí maximálně 2 mil. Kč včetně. 6 bodů
  Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu (případně Hlášení o změnách).
7. Žadatel použije přírodní materiály (dřevo nebo kámen) při novostavbě, rekonstrukci či opravě každého objektu lesní cesty (propustku, mostu, opěrné či zárubní zdi) formou kamenné konstrukce či kamenného obložení objektu, dřevěné srubové konstrukce či dřevěného zábradlí, tj. pohledové plochy stavebních konstrukcí budou bez betonu, oceli a plastu s výjimkou ocelových svodnic a kovových součástí bezpečnostních zařízení (dopravní značky, svodidla apod.) 1 bod
Body budou uděleny na základě předložené technické dokumentace, ze které bude patrné provedení objektů lesní cesty ze dřeva či kamene.
8. Projekt je realizován v hospodářsky problémových regionech definovaných v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020. 3 body
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Body budou uděleny pouze v případě, kdy se místo realizace celého projektu bude nacházet v některém z regionů uvedeném v Seznamu hospodářsky problémových regionů v příloze č. 6 těchto Pravidel. Kritérium bude kontrolováno k datu podání Žádosti o dotaci, popř. k datu podání Hlášení o změnách ke změně místa realizace projektu.

 

Návrh zápisu MZe k dispozici ZDE.

Přílohy