Zápis z pracovní skupiny k operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Pracovní skupinu konanou 19.4.2016 řídil ředitel odboru PRV Ing. Josef Tabery

Cílem operace je zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců (především malých a středních podniků) jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce. Požadovaného stavu je možno dosáhnout prostřednictvím programů jakosti, zvýšením efektivity výroby, přidáváním hodnoty zemědělským produktům, a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců.

Celková alokace podopatření na období PRV 2014–2020 (včetně nár. zdrojů): 2 647 mil. Kč. Na II. kolo vyhrazeno 750 mil. Kč.

Podporované aktivity a způsobilé výdaje:

  • budou podporovány investice do zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh;
  • projekty zaměřené na investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov.

Příjemcem může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku.

Navrhované změny oproti I.kolu:

  • navýšení podílu z příjmů ze zemědělské prvovýroby v záměru a) z 30 % na 45 %
  • v rámci způsobilých výdajů zrušen marketing
  • doplnění maximálních limitních částek u některých způsobilých výdajů (v současnosti zpracovává VÚPP)
  • nové preferenční kritérium u záměru b) „Žadatel je mladý potravinář/krmivář do 40 let“
  • odstraněno preferenční kritérium „Předmětem projektu je výroba mouky a/nebo škrobu z bezlepkových obilovin, sóji a/nebo amarantu“
  • u preferenčního kritéria žadatelem je zemědělec/zpracovatel/krmivář prodloužena lhůta na 5 let
  • rozšířeno preferenční kritérium „Předmětem projektu je zpracování“ o komoditu „krmivo“
  • doplněna další kategorie do preferenčního kritéria „Žadatel – výrobce krmiv má podíl příjmů z výroby krmiv z celkových příjmů“ o 35 – 45 %

 

Navrhované bodové hodnocení kritérií pro II. kolo záměr a) Zemědělské podniky
Č. Kritérium Možný bodový zisk
1. Žadatel podniká alespoň 5 let v zemědělství 10
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Body budou uděleny v případě, že registrace v Evidenci zemědělských podnikatelů je starší 5 let od data podání ŽOD.
2. Součástí projektu je investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů:
Zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů znamená zvýšení přímého prodeje. Body budou uděleny v případě, že žadatel vynaloží finanční prostředky v rámci uvádění na trh zemědělských produktů. Prodej výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU (annex) musí tvořit více než 50%  všech výrobků prodávaných v provozovně, pojízdné prodejně, při stánkovém prodeji či prodeji ze dvora. Splnění kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě. Příjemce dotace vede oddělenou evidenci tržeb annexových a neannexových výrobků v příslušné provozovně, pojízdné prodejně, při stánkovém prodeji či prodeji ze dvora. Ověření údajů v ní uvedených bude zkontrolováno v  účetnictví/daňové evidenci příjemce dotace. Předmětem kontroly budou účetní doklady počínaje prvním účetně uzavřeným obdobím následujícím po podání Žádosti o platbu. V případě prodeje ze stánku  na místních trzích navíc příjemce dotace doloží min. 10  dokladů o pronájmu prodejní plochy, popř. doklad o pronájmu prodejní plochy na dobu delší než 3 měsíce (doklady budou předloženy za každý  kalendářní rok následující po podání žádosti o platbu). Tyto podmínky musí být dodrženy po celou lhůtu vázanosti na účel projektu. Všechny výdaje spojené s tímto kritériem budou zařazeny do kódu 008.
2.1 nově pořízená (zřízení nové prodejny výrobků, pojízdné prodejny, stánkového prodeje, prodeje ze dvora potvrzené Státní veterinární správou) 10
2.2 rekonstrukce a modernizace stávající kapacity zkracující dodavatelské řetězce 5
3. Žadatel zaměstnává min. 20% zdravotně či sociálně znevýhodněných zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců. 10
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.  Bližší specifikace a způsob výpočtu je stanoven v příloze č. 7. Splnění kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě.
4. Podnik dosahuje min. 150 000,- Kč přidané hodnoty na přepočteného pracovníka a rok (stav v jednom roce ze tří posledních účetně uzavřených období). 15
Hodnocení se provádí na základě vyplněného Formuláře prokázání přidané hodnoty podniku uvedeného v příloze č. 12 a údajů o počtu přepočtených pracovníků uvedených ve formuláři Žádosti o dotaci. Splnění kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě.
5. Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň kategorie:
Hodnocení se provádí dle kategorie, do které žadatel spadá. Metodika výpočtu a kalkulátor je zveřejněn na internetových stránkách www.eagri.cz/prvwww.szif.cz. Kontrola se provádí při fyzické kontrole projektu na místě.  Projekty do 1 mil. Kč (včetně) způsobilých výdajů se nehodnotí, proto nemohou získat body za toto kritérium.
5.1 A 10
5.2 B 5
6. Výsledkem projektu je zvýšení efektivity technologie. 5
Hodnocení se provádí na základě informací ze Žádosti o dotaci (údaje lze čerpat z technické popř. jiné dokumentace k zařízení/technologii, ze které je patrný výkon). Zvýšení efektivity výroby stanovíme porovnáním podílu výkonu technologie před realizací projektu a po realizaci projektu. Příjemce dotace k ŽOP doloží dokument prokazující vlastnictví popř. užívání původního zařízení/technologie včetně technické dokumentace, z niž bude patrný výkon, a porovná je s údaji o výkonu nové technologie nebo zařízení, které jsou předmětem projektu. Splnění kritéria (prokázání zvýšení výkonu technologie nebo zařízení min. o 10%) se prokazuje v rámci kontroly fyzické realizace. Lze porovnávat jen zařízení/technologii se srovnatelným funkčním zaměřením. Body získá jen žadatel, který již srovnatelné zařízení/technologii využíval.
7. Předmětem projektu je zpracování:
Hodnocení se provádí na základě údajů vyplněných ve formuláři Žádosti o dotaci, a to projektům, jejichž předmět souvisí se zpracováním daných komodit (tzn. masa, mléka, ovoce, zeleniny) a všechny vstupy a všechny výstupy zpracování jsou zařazeny do kapitol uvedených komodit Přílohy I Smlouvy o fungování EU (viz příloha č. 13 Pravidel). Pořizovaná investice musí být převažujícím způsobem využívána ke zpracování dané komodity. V rámci kapitoly 4 budou předmětem preferenčního kritéria pouze mléko a mléčné výrobky, v rámci kapitoly 7 budou předmětem preferenčního kritéria zelenina a luštěniny (houby v tomto kritériu preferovány nejsou), v rámci kapitoly 12 budou předmětem preferenčního kritéria chmelové šištice.
7.1. mléka (kapitola* 4) 30
7.2. masa (kapitola* 1,2,5,16) 25
7.3. ovoce/zeleniny, chmele a moštových hroznů (kapitola* 7,8,12,20, 22.04,22.05) 20
7.4 krmiva (kapitola* 23) 15
8. Žadatel nejpozději k Žádosti o platbu předloží platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, které je uděleno některou z kontrolních organizací pověřenou MZe dle čl. 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. a je vydáno na některý výrobek žadatele, či na proces výroby, který je předmětem podaného projektu.

 Současně počínaje prvním účetně uzavřeným rokem po podání Žádosti o platbu bude po dobu vázanosti projektu na účel dosahovat:

Hodnocení se provádí na základě formuláře, který se předkládá každoročně po stanovenou dobu. Tento formulář (příloha č. 11 těchto Pravidel) musí být potvrzený kontrolní organizací, a to vždy do 31.12. roku následujícího po sledovaném účetně uzavřeném období. O kontrolu a potvrzení formuláře požádá příjemce dotace kontrolní organizaci nejpozději do 30.9. daného roku. Na pozdější žádosti nemusí být ze strany kontrolní organizace brán zřetel.
8.1. více než 75% podílu příjmu/výnosu z produkce biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv,

nebo více než 25 mil. Kč příjmu/výnosu za produkci biopotravin/biokrmiv

10
8.2. 10 – 75 % (včetně) podílu příjmu/výnosu z produkce biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv,

nebo 10 – 25 mil. Kč (včetně) příjmu/výnosu za produkci biopotravin/ biokrmiv

5
9. Žadatel má registrovanou značku kvality potravin KLASA u některého ze svých výrobků, nebo je některý z jeho produktů označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal ocenění Regionální potravina. 10
Hodnocení se provádí na základě doložené prosté kopie platného certifikátu Klasa, nebo na základě dokladu, že je některý z produktů žadatele označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, nebo že získal ocenění Regionální potravina udělené Ministerstvem zemědělství (např. prostá kopie informace o zápisu z Úředního věstníku EU, prostá kopie platného certifikátu). Nejde o chráněné označení původu (CHOP) a chráněné zeměpisné označení (CHZO) týkající se vína, neboť tato označení se vztahují na oblast, kde se nachází vinice, nikoliv na výrobek.
10. Podnik uplatňuje certifikovaný systém bezpečnosti a jakosti potravin/krmiv nebo je nositelem certifikátu Management životního prostředí. 5
Hodnocení se provádí na základě předloženého platného certifikátu systému bezpečnosti a jakosti potravin nebo krmiv vydaný certifikačním orgánem (např. BRC, IFS), který je akreditován pro certifikaci příslušného systému. V případě ISO je uznatelný pouze certifikát ISO 22000 pro systém bezpečnosti a jakosti potravin/krmiv a ISO 14000 pro Management životního prostředí.
11. Místo realizace projektu se nachází v hospodářsky problémových regionech definovaných v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020. 2
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Body budou uděleny pouze v případě, kdy se místo realizace celého projektu bude nacházet v některém z těchto regionů.
12. Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu ve vlastnictví žadatele. 5
Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených ve výpisu z Katastru nemovitostí. Žadatel musí být zapsán jako 100% vlastník nemovitosti minimálně od data podání Žádosti o dotaci až do uplynutí lhůty vázanosti na účel.
13. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (uvedené ve formuláři Žádosti o dotaci) jsou 10
Hodnocení se provádí na základě předložené Žádosti o dotaci
13.1 do 1 miliónu Kč (včetně) 10
13.2. 1 – 3 milióny Kč  (včetně) 8
13.3 3 – 5 miliónů Kč (včetně) 6
14. Předmětem projektu je pořízení informačních techno­logií souvisejících s dohledatelností výrobku. 5
Hodnocení se provádí na základě předložené Žádosti o dotaci. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace související s tímto preferenčním kritériem, budou zahrnuty do kódu 002. Musí se jednat o prokazatelnou dohledatelnost.
15. Žadatel je mladý zemědělec do 40 let 5
Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci a z Centrálních registrů.

Mladý zemědělec je:

mikro nebo malý podnik a zároveň

v případě fyzické osoby:

osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let),

v případě právnické osoby:

musí být tato řízena fyzickou osobou, která:

dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let),

v právnické osobě plní funkci statutárního orgánu – podílí se na základním kapitálu ze 100 %, je oprávněna za právnickou osobu jednat samostatně.

16. Projekt je zaměřen na zpracování produktů uváděných na trh zemědělským podnikatelem do velikosti
Hodnocení se provádí na základě vyplněné přílohy ke dni podání Žádosti o dotaci. Způsob výpočtu je uveden v Příloze č. 6 těchto Pravidel.
16.1 Mikro 10
16.2 Malé 5
17. Žadatel dosahuje podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby z celkových příjmů/výnosů:
Hodnocení se provádí na základě vyplněné přílohy Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby, příloha č. 10. V případě, že nedosahuje stanovených příjmů z  prvovýroby, body nebudou uděleny. Splnění kritéria se dále prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě.
17.1. 60 – 80% (stav za poslední účetně uzavřené období) 5
17.2. více než 80 % (stav za poslední účetně uzavřené období) 10
18. Součástí celkových výdajů projektu je i modernizace zemědělského podniku. 15
Hodnocení se provádí na základě údajů z Žádosti o dotaci a při kontrole na místě. Část projektu týkající se modernizace zemědělského podniku  (žadatel na výdaje související s produkcí komodity může žádat v operaci 4.1.1) a část projektu týkající se zpracování této komodity (žadatel na zpracování  žádá v operaci 4.2.1) na sebe musí navazovat. Pokud žadatel žádá o dotaci na obě části v operacích 4.1.1 a 4.2.1, musí tyto žádosti být podány v jednom kole příjmu žádostí. Obě části musí tvořit samostatný funkční celek. Výdaje na modernizaci zemědělského podniku musí být zrealizovány nejpozději do smluvního termínu pro předložení Žádosti o platbu stanoveném v Dohodě o poskytnutí dotace v operaci 4.1.1, nejpozději však do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace v operaci 4.1.1, nebo v případě, že žadatel realizuje výdaje na modernizaci zemědělského podniku z vlastních zdrojů, musí být tyto výdaje zrealizovány v době od data zaregistrování Žádosti o dotaci v operaci 4.2.1 do data podání Žádosti o platbu v operaci 4.2.1. V případě, že žadatel část projektu týkající se modernizace zemědělského podniku nezrealizuje, bude ukončena administrace obou Žádostí (v operaci 4.2.1 ale i 4.1.1) a požadovaná dotace nebude vyplacena, resp. bude požadováno její vrácení.  Část projektu, týkající se modernizace zemědělského podniku, musí splňovat minimálně podmínky stanovené v kapitole č. 5 Specifických podmínek Pravidel operace 4.1.1.

 

V rámci debaty byl vznesen návrh panem Martinem Ludvíkem (předseda Ovocnářské unie České republiky, z.s.) na navýšení bodového hodnocení v rámci kritéria č. 7.3 z původních 20 bodů na 25 bodů.

Za Svaz PROBIO bylo navrženo bodového zvýhodnění subjektu, který se zúčastnil soutěže soutěže Česká biopotravina. V rámci diskuze mezi členy pracovní skupiny se došlo k závěru, že by neměl být podpořen každý účastník soutěže, ale pouze sebjekt, který byl v rámce soutěže výhercem.

Navrhované bodové hodnocení kritérií pro II. kolo záměr b) Zpracovatelské podniky
Č. Kritérium Možný bodový zisk
1. Žadatel podniká alespoň 5 let v potravinářství/krmivářství 10
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Body budou uděleny v případě, že registrace v obchodním nebo živnostenském rejstříku je starší 5 let od data podání ŽOD.
2. Součástí projektu je investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů:
Zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů znamená zvýšení přímého prodeje. Body budou uděleny v případě, že žadatel vynaloží finanční prostředky v rámci uvádění na trh zemědělských produktů. Prodej výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU (annex) musí tvořit více než 50%  všech výrobků prodávaných v provozovně, pojízdné prodejně, při stánkovém prodeji či prodeji ze dvora. Splnění kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě. Příjemce dotace vede oddělenou evidenci tržeb annexových a neannexových výrobků v příslušné provozovně, pojízdné prodejně, při stánkovém prodeji či prodeji ze dvora. Ověření údajů v ní uvedených bude zkontrolováno v  účetnictví/daňové evidenci příjemce dotace. Předmětem kontroly budou účetní doklady počínaje prvním účetně uzavřeným obdobím následujícím po podání Žádosti o platbu. V případě prodeje ze stánku  na místních trzích navíc příjemce dotace doloží min. 10  dokladů o pronájmu prodejní plochy, popř. doklad o pronájmu prodejní plochy na dobu delší než 3 měsíce (doklady budou předloženy za každý  kalendářní rok následující po podání žádosti o platbu). Tyto podmínky musí být dodrženy po celou lhůtu vázanosti na účel projektu. Všechny výdaje spojené s tímto kritériem budou zařazeny do kódu 008.
2.1 nově pořízená (zřízení nové prodejny výrobků, pojízdné prodejny, stánkového prodeje, prodeje ze dvora potvrzené Státní veterinární správou) 10
2.2 rekonstrukce a modernizace stávající kapacity zkracující dodavatelské řetězce 5
3. Žadatel zaměstnává min. 20% zdravotně či sociálně znevýhodněných zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců. 10
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.  Bližší specifikace a způsob výpočtu je stanoven v příloze č. 7. Splnění kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě.
4. Podnik dosahuje min. 150 000,- Kč přidané hodnoty na přepočteného pracovníka a rok (stav v jednom roce ze tří posledních účetně uzavřených období). 15
Hodnocení se provádí na základě vyplněného Formuláře prokázání přidané hodnoty podniku uvedeného v příloze č. 12 a údajů o počtu přepočtených pracovníků uvedených ve formuláři Žádosti o dotaci. Splnění kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě.
5. Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň kategorie:
Hodnocení se provádí dle kategorie, do které žadatel spadá. Metodika výpočtu a kalkulátor je zveřejněn na internetových stránkách  www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. Kontrola se provádí při fyzické kontrole projektu na místě. Projekty do 1 mil. Kč (včetně) způsobilých výdajů se nehodnotí, proto nemohou získat body za toto kritérium.
5.1 A 10
5.2 B 5
6. Předmětem projektu je zvýšení efektivity technologie. 5
Hodnocení se provádí na základě informací ze Žádosti o dotaci (údaje lze čerpat z technické popř. jiné dokumentace k zařízení/technologii, ze které je patrný výkon). Zvýšení efektivity výroby stanovíme porovnáním podílu výkonu technologie před realizací projektu a po realizaci projektu. Příjemce dotace k ŽOP doloží dokument prokazující vlastnictví popř. užívání původního zařízení/technologie včetně technické dokumentace, z níž bude patrný výkon, a porovná je s údaji o výkonu nové technologie nebo zařízení, které jsou předmětem projektu. Splnění kritéria (prokázání zvýšení výkonu technologie nebo zařízení min. o 10%) se prokazuje v rámci kontroly fyzické realizace. Lze porovnávat jen zařízení/technologii se srovnatelným funkčním zaměřením. Body získá jen žadatel, který již srovnatelné zařízení/technologii využíval.
7. Předmětem projektu je zpracování:
Hodnocení se provádí na základě údajů vyplněných ve formuláři Žádosti o dotaci, a to projektům, jejichž předmět souvisí se zpracováním daných komodit (tzn. masa, mléka, ovoce, zeleniny) a všechny vstupy a všechny výstupy zpracování jsou zařazeny do kapitol uvedených komodit Přílohy I Smlouvy o fungování EU (viz příloha č. 13 Pravidel). Pořizovaná investice musí být převažujícím způsobem využívána ke zpracování dané komodity. V rámci kapitoly 4 budou předmětem preferenčního kritéria pouze mléko a mléčné výrobky, v rámci kapitoly 7 budou předmětem preferenčního kritéria zelenina a luštěniny (houby v tomto kritériu preferovány nejsou), v rámci kapitoly 12 budou předmětem preferenčního kritéria chmelové šištice.
7.1. mléka (kapitola* 4) 30
7.2. masa (kapitola* 1,2,5,16) 25
7.3. ovoce/zeleniny, chmele a moštových hroznů  (kapitola* 7,8,12,20, 22.04,22.05) 20
7.4 krmiva (kapitola* 23) 15
8. Žadatel nejpozději k Žádosti o platbu předloží platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, které je uděleno některou z kontrolních organizací pověřenou MZe dle čl. 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. a je vydáno na některý výrobek žadatele, či na proces výroby, který je předmětem podaného projektu.

Současně počínaje prvním účetně uzavřeným rokem po podání Žádosti o platbu bude po dobu vázanosti projektu na účel dosahovat:

Hodnocení se provádí na základě formuláře, který se předkládá každoročně po stanovenou dobu. Tento formulář (příloha č. 11 těchto Pravidel) musí být potvrzený kontrolní organizací, a to vždy do 31.12. roku následujícího po sledovaném účetně uzavřeném období. O kontrolu a potvrzení formuláře požádá příjemce dotace kontrolní organizaci nejpozději do 30.9. daného roku. Na pozdější žádosti nemusí být ze strany kontrolní organizace brán zřetel.
8.1. více než 75% podílu příjmu/výnosu z produkce biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv,

nebo více než 25 mil. Kč příjmu/výnosu za produkci biopotravin/biokrmiv

10
8.2. 10 – 75 % (včetně) podílu příjmu/výnosu z produkce biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv,

nebo 10 – 25 mil. Kč (včetně) příjmu/výnosu za produkci biopotravin/ biokrmiv

5
9. Žadatel má registrovanou značku kvality potravin KLASA u některého ze svých výrobků, nebo je některý z jeho produktů označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal ocenění Regionální potravina. 10

 

Hodnocení se provádí na základě doložené prosté kopie platného certifikátu Klasa, nebo na základě dokladu, že je některý z produktů žadatele označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, nebo že získal ocenění Regionální potravina udělené Ministerstvem zemědělství (např. prostá kopie informace o zápisu z Úředního věstníku EU, prostá kopie platného certifikátu). Nejde o chráněné označení původu (CHOP) a chráněné zeměpisné označení (CHZO) týkající se vína, neboť tato označení se vztahují na oblast, kde se nachází vinice, nikoliv na výrobek.
10. Podnik uplatňuje certifikovaný systém bezpečnosti a jakosti potravin/krmiv nebo je nositelem certifikátu Management životního prostředí. 5
Hodnocení se provádí na základě předloženého platného certifikátu systému bezpečnosti a jakosti potravin nebo krmiv vydaný certifikačním orgánem (např. BRC, IFS), který je akreditován pro certifikaci příslušného systému. V případě ISO je uznatelný pouze certifikát ISO 22000 pro systém bezpečnosti a jakosti potravin/krmiv a ISO 14000 pro Management životního prostředí.
11. Místo realizace projektu se nachází v hospodářsky problémových regionech definovaných v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020. 2
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Body budou uděleny pouze v případě, kdy se místo realizace celého projektu bude nacházet v některém z těchto regionů.
12. Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu ve vlastnictví žadatele. 5
Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených ve výpisu z Katastru nemovitostí. Žadatel musí být zapsán jako 100% vlastník nemovitosti minimálně od data podání Žádosti o dotaci až do uplynutí lhůty vázanosti na účel.
13. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (uvedené ve formuláři Žádosti o dotaci) jsou 10
Hodnocení se provádí na základě předložené Žádosti o dotaci.
13.1 do 10 miliónů Kč (včetně) 10
13.2 10 – 15 miliónů Kč (včetně) 8
13.3 15  -20 miliónů Kč (včetně) 6
14. Předmětem projektu je pořízení informačních techno­logií souvisejících s dohledatelností výrobku. 5
Hodnocení se provádí na základě předložené Žádosti o dotaci. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace související s tímto preferenčním kritériem, budou zahrnuty do kódu 002.
15. Žadatel je mladý potravinář/krmivář do 40 let 5
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Administrativní kontrola se provádí dle data narození a informací z obchodního rejstříku, či jiného rejstříku, ke dni podání Žádosti o dotaci. Body budou uděleny pokud:

v případě fyzické osoby:

osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let),

v případě právnické osoby:

musí být tato řízena fyzickou osobou, která:

dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let),

v právnické osobě plní funkci statutárního orgánu – podílí se na základním kapitálu ze 100 %,je oprávněna za právnickou osobu jednat samostatně.

16.  Žadatel – výrobce krmiv má podíl příjmů z výroby krmiv z celkových příjmů:
Hodnocení se provádí na základě vyplněné přílohy Formulář prokázání podílu příjmů z výroby krmiv uvedeného v příloze č. 9. Splnění kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě.
16.1. více než 55 % (stav za poslední účetně uzavřené období) 15
16.2. 45 – 55 % včetně (stav za poslední účetně uzavřené období) 10
16.3. 35 – 45 % včetně (stav za poslední účetně uzavřené období) 5
17. Žadatel prokáže proexportní výkonnost podniku v posledních 3 letech. 5
Hodnocení se provádí na základě předložené evidence jednotných správních dokladů, které doprovázejí každou vyváženou zásilku a jsou potvrzovány celními orgány, v celkovém úhrnu min. 500 000 Kč v posledních 3 kalendářních letech před podáním ŽOD. Tím žadatel prokáže historii vývozu zemědělsko-potravinářských produktů do zemí mimo EU.
18. Žadatel se aktivně účastní na proexportních aktivitách s podporou MZe. 5
Hodnocení se provádí na základě předložené evidence účasti zástupce podniku na min. 2 akcích tj. veletrhu či výstavě v zahraničí podporovaných MZe, případně projektech ekonomické diplomacie pořádané ve spolupráci MZV a MZe v posledních 3 kalendářních letech. Žadatel předloží doklady o registraci na veletrhu či výstavě, v případě projektů ekonomické diplomacie předloží evidenci o tomto projektu.

 

Návrh zápisu MZe k dispozici ZDE.

Přílohy