Zápis z pracovní skupiny k operaci 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Pracovní skupinu konanou 19.4.2016 řídil ředitel odboru PRV Ing. Josef Tabery

Operace je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Budou podporovány projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšují stávající produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. Operace má průřezový charakter a je zacílena na posílení vazeb mezi produkcí potravin, krmiv a výzkumem. Realizované projekty přispějí ke zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců.

Celková alokace podopatření na období PRV 2014–2020 (včetně nár. zdrojů): 1 914 mil. Kč.

Podporované aktivity a způsobilé výdaje:

  • provozní náklady spolupráce vzniklé při vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů resp. výrobě potravin a krmiv;
  • bude poskytnuta finanční dotace na přímé náklady, které budou souviset s výrobou inovativních produktů a se zavedením inovativních postupů a technologií do praxe – tyto aktivity musí být výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí nebo výsledku vlastního výzkumu žadatele (týká se i investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření 4. Investice do hmotného majetku).

Žadatelem bude uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt bude muset prokázat podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Dále bude moci být příjemcem jednotlivý výrobce potravin nebo výrobce krmiv, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie vlastní kvalifikovaný personál a výrobní prostředky.

Navrhované změny oproti I.kolu: 

  • rozšířeno preferenční kritérium „Předmětem projektu je zpracování“ o komoditu „krmivo“
  • doplněna další kategorie do preferenčního kritéria „Žadatel – výrobce krmiv má podíl příjmů z výroby krmiv z celkových příjmů“ o 35 – 45 %

 

Navrhované bodové hodnocení kritérií pro II. kolo
Č. Kritérium Možný bodový zisk
1. Posouzení projektu Hodnotitelskou komisí 0-65
Body budou uděleny na základě ohodnocení Hodnotitelskou komisí. Způsob hodnocení:

Hodnotitelská komise posoudí projekt a udělí/neudělí body za níže uvedená kritéria/podkritéria. Pokud projekt neobdrží za kritérium č. 1 alespoň stanovený minimální počet bodů, již se dále nehodnotí a celkový počet bodů, udělených Hodnotitelskou komisí bude vždy 0.

1)      1.1.  Inovace pouze pro předkladatele projektu – 1 – 7 bodů

1.2.   Inovace pro dané odvětví v České republice – 7 – 12 bodů

2)      2.1. Jedná se o vývoj zcela nového výrobku (složení i obal) –15 bodů

2.2.  Jedná se o nový technologický proces balení, nový typ obalu přispívající ke zvýšení jakosti nebo bezpečnosti výrobku – 7 bodů

2.3. Jedná se o vývoj nové technologie zpracování suroviny (kromě balení) – 7 bodů

2.4.   Jedná se o nový organizační postup – 5 bodů

3)     Projekt řeší prodloužení trvanlivosti výrobku jinou cestou než použitím konzervačních látek (dlouhodobé plnění nadstandardních požadavků obsahu mikroorganismů ve finálním výrobku, výroba sterilních výrobků, balení v ochranné atmosféře)

3.1. prodloužení trvanlivosti uvedeným způsobem je hlavním cílem projektu – 5 bodů

3.2. prodloužení trvanlivosti uvedeným způsobem je vedlejším cílem projektu – 3 body

4)     Jedná se o zlepšení systémů dohledatelnosti výrobku – 5 bodů

5)     Předmětem projektu je i vývoj inovativního postupu, který povede ke zvýšení kvality výrobku v oblasti zachování původních vlastností a charakteru suroviny (nejedná se pouze o trvanlivost)

5.1. zachování původních vlastností suroviny je hlavním cílem projektu – 5 body

5.2. zachování původních vlastností suroviny je vedlejším cílem projektu – 2 body

6)  Jedná se o výrobek nebo proces výroby snižující nebo odstraňující možnost vzniku kontaminantů včetně kontaminantů procesních       –  3  body

7)    Je výrobek obohacen o výživové látky – 2 body

8) Má výrobek snížený obsah nutričně nežádoucích látek (reformulace)   – 2 body

9) Zhodnocení spolupracujícího subjektu (reference z minulosti, patrná minimálně dvouletá činnost subjektu v příslušném oboru, dostatečné výrobní prostředky a kvalifikovaný personál). V případě, že žadatelem je jednotlivý subjekt (viz definice žadatele kapitola 3. písmeno a) má žadatel/příjemce dotace k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie kvalifikovaný personál a dostatečné výrobní prostředky)) – 1- 5 bodů

10)  Zhodnocení navrhovaného postupu spolupráce (jsou popsány konkrétní kroky týkající se navrhování, produktu, procesu nebo technologického rozvoje a zkoušek a  hmotných a nebo nehmotných investic souvisejících se spoluprací, před použitím nově vytvořených produktů, procesů a technologií pro obchodní účely) – 1 – 5 bodů

11) Zhodnocení efektivnosti projektu (posuzuje se zejména ekonomická návratnost projektu na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci) – 1 – 5 bodů

12) Zhodnocení proveditelnosti a potřebnosti projektu –  1 bod

 

Pokud projekt uvedené kritérium/podkritérium splňuje, získá daný počet bodů. Pokud je uvedeno rozmezí bodů, komise přidělí body dle stupně plnění kritéria. V případě, že je u kritéria uvedena i další úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu možnost výběru, tzn., že body jednotlivých podkritérií se nesčítají.

Pokud projekt obdrží v kterémkoliv z kritérií 1), 9), 11), nebo 12) 0 bodů, administrace Žádosti o dotaci bude ukončena.

 

2. Žadatel má registrovanou značku kvality potravin KLASA u některého ze svých výrobků, nebo je některý z jeho produktů označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal ocenění Regionální potravina. 5
Hodnocení se provádí na základě doložené prosté kopie platného certifikátu Klasa, nebo na základě dokladu, že je některý z produktů žadatele označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, nebo že získal ocenění Regionální potravina udělené Ministerstvem zemědělství (např. prostá kopie informace o zápisu z Úředního věstníku EU, prostá kopie platného certifikátu).
3. Žadatel – výrobce krmiv má podíl příjmů z celkových příjmů:
3.1 více než 55 % (stav za poslední účetně uzavřené období k datu podání Žádosti o dotaci) 10
3.2 45 – 55 % včetně (stav za poslední účetně uzavřené období k datu podání Žádosti o dotaci) 8
3.3 35 – 45 % včetně (stav za poslední účetně uzavřené období) 6
Hodnocení se provádí na základě vyplněné přílohy Formulář prokázání podílu příjmů z výroby krmiv uvedeného v příloze č. 3 Pravidel. Splnění kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě.
4. Žadatel nejpozději k Žádosti o platbu předloží platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, které je uděleno některou z kontrolních organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tzn. ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. a je vydáno na některý výrobek žadatele, či na proces výroby, který je předmětem podaného projektu.

–   bude počínaje prvním účetně uzavřeným rokem po podání Žádosti o platbu po dobu vázanosti projektu na účel dosahovat:

4.1 více než 75 % podílu příjmu/výnosů z produkce biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv, nebo více než 25 mil. Kč příjmu/výnosů za produkci biopotravin/biokrmiv. 5
4.2 10 – 75 % (včetně) podílu příjmu/tržeb z produkce biopotravin/biokrmiv na celkových příjmech/výnosech z produkce potravin/krmiv,

nebo 10 – 25 mil. Kč (včetně) příjmu/výnosů za produkci biopotravin/ biokrmiv.

3
Hodnocení se provádí na základě formuláře, který se předkládá každoročně po stanovenou dobu. Tento formulář (příloha č. 4 těchto Pravidel) musí být potvrzený kontrolní organizací, a to vždy do 31. 12. roku následujícího po sledovaném účetně uzavřeném období. O kontrolu a potvrzení formuláře požádá příjemce dotace kontrolní organizaci nejpozději do 30. 9. daného roku. Na pozdější žádosti nemusí být ze strany kontrolní organizace brán zřetel.
5. Předmětem projektu je zpracování:
5.1 mléka (kapitola* 4) 11
5.2 masa (kapitola* 1, 2, 5,16) 10
5.3 ovoce/zeleniny, chmele a moštových hroznů (kapitola *7, 8, 12, 20, 22.04, 22.05) 9
5.4 krmiva (kapitola* 23) 8
Body budou uděleny na základě údajů vyplněných ve formuláři Žádosti o dotaci, a to projektům, jejichž předmět souvisí se zpracováním daných komodit (tzn. masa, mléka, ovoce, zeleniny, chmele, moštových hroznů) a všechny vstupy a všechny výstupy zpracování jsou zařazeny do kapitol uvedených komodit Přílohy I Smlouvy o fungování EU (viz příloha č. 5 Pravidel). Pořizovaná investice musí být převažujícím způsobem využívána ke zpracování dané komodity. V rámci kapitoly 4 budou předmětem preferenčního kritéria pouze mléko a mléčné výrobky, v rámci kapitoly 7 budou předmětem preferenčního kritéria zelenina a luštěniny (houby v tomto kritériu preferovány nejsou), v rámci kapitoly 12 budou předmětem preferenčního kritéria chmelové šištice.
6. Předmětem projektu je výroba mouky nebo škrobu z bezlepkových obilovin, sóji nebo amarantu 9
Zvýhodněny budou projekty, v rámci kterých je vyráběna mouka nebo škrob z bezlepkových obilovin (pohanka, jáhly, kukuřice, rýže), sóji nebo amarantu, pod podmínkou, že se jedná o výrobky, u kterých lze předpokládat možný obsah lepku, ale které splní požadavky na zvláštní bezlepkovou dietu (Nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku). Tržby za prodej takových výrobků tvoří minimálně 20% z celkových tržeb příjemce dotace za prodej vlastních výrobků. Splnění kritéria se prokazuje při fyzické kontrole projektu na místě. Příjemce dotace vede oddělenou evidenci tržeb z prodeje mouky a škrobu z bezlepkových obilovin, sóji a amarantu od ostatních výrobků. Ověření údajů v ní uvedených bude zkontrolováno v  účetnictví/daňové evidenci příjemce dotace a dle předložených souvisejících účetních dokladů. Tato podmínka musí být dodržena po celou lhůtu vázanosti na účel projektu. Předmětem kontroly budou účetní doklady počínaje prvním účetně uzavřeným obdobím následujícím po podání Žádosti o platbu.
7. Žadatel v hodnocení Finančního zdraví splňuje úroveň kategorie:
7.1 A 9
7.2 B 4
Hodnocení se provádí na základě zaslaných formulářů prostřednictvím Portálu farmáře. Body se udělí dle dosažené kategorie finančního zdraví. Metodika výpočtu a kalkulátor je zveřejněn na internetových stránkách MZe a SZIF (www.eagri.cz/prv a www.szif.cz). Při fyzické kontrole projektu na místě se provede kontrola správnosti údajů vyplněných do formulářů zaslaných přes Portál farmáře.
8. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (uvedené ve formuláři Žádosti o dotaci) přesahují částku 10 mil. Kč. 5
Hodnocení se provádí na základě údajů z formuláře Žádosti o dotaci, kde budou na straně C1 uvedeny jako výdaje, ze kterých je stanovena dotace, částka vyšší než 10 mil. Kč. Splnění kritéria bude ověřeno po předložení Žádosti o platbu.
9. Předmětem dotace je investice do technologií umístěných v objektu ve vlastnictví žadatele. 6
Body budou uděleny na základě ověření, že objekt, ve kterém se nachází technologie, je ve 100% vlastnictví žadatele. Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených ve výpisu z Katastru nemovitostí. Žadatel musí být zapsán jako vlastník nemovitosti minimálně od data podání Žádosti o dotaci až do uplynutí lhůty vázanosti na účel.
10. Místo realizace se nachází v hospodářsky problémových regionech definovaných v příloze usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. května 2013 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 5
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.  Body budou uděleny pouze v případě, že místo realizace celého projektu se bude nacházet v některém z těchto regionů (seznam hospodářsky problémových regionů je uveden v příloze č. 6 těchto Pravidel).

 

Návrh zápisu MZe k dispozici ZDE.