Zápis z pracovní skupiny k operaci 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Pracovní skupinu řídil ředitel odboru PRV Ing. Josef Tabery a ministerská radová Ing. Veronika Llupi Vlasáková. Pan Tabery následně seznámil přítomné s připravovanou operací.

Účelem fungování operační skupiny je na základě principu rozhodování „zdola“ propojit partnery zejména z oblasti vědy, výzkumu, zemědělství, potravinářství, odborných nevládních organizací, poradců a dalších aktérů rozvoje venkova, a napomoci přenosu poznatků vědy, výzkumu a inovací do praxe. Velikost a složení operační skupiny se může lišit v závislosti na typu projektu, který řeší a významnou úlohu v této operaci plní brokeři.

Celková alokace podopatření na období PRV 2014–2020 (včetně nár. zdrojů): 262,79 mil Kč. První kolo příjmu žádostí bude vyhlášeno na podzim 2016.

Použitá míra podpory:

 • 85 % v případě provozních nákladů operační skupiny
 • 50 % v případě investičních nákladů

Podporované aktivity a způsobilé výdaje:

 • provozní náklady operační skupiny (např. náklady na mzdu zprostředkovatele)
 • přímé náklady projektu (např. náklady spolupráce výzkumníků, investiční i neinvestiční náklady na vlastní realizaci projektu a náklady spojené se šířením výsledků projektu)

Příjemci mohou být operační skupiny EIP, resp. její členové. (tj. zemědělci, potravináři, odborné nevládní organizace, poradci, výzkumníci a ostatní aktéři venkova). V případě investic může být příjemcem podpory pouze zemědělský či potravinářský subjekt. Žádost o dotaci bude předkládána jedním členem operační skupiny. Dotace bude vyplácena každému subjektu zvlášť dle smlouvy o spolupráci na projektu. Členové operačních skupin mohou být jak žadatelé s finančním příspěvkem, tak žadatelé bez finančního příspěvku.

 

Kritéria přijatelnosti:

 • projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy
 • v případě, že součástí projektu jsou investiční náklady na vlastní realizaci projektu, musí člen operační skupiny odpovědný za investici splnit podmínku fi nančního zdraví (u projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace)
 • podpora je podmíněna předložením plánu operační skupiny, kde je uveden cíl operační skupiny, konkrétní aktivity, identifikováni účastníci a jejich role; plán operační skupiny dále stanoví harmonogram a rozpočet činnosti operační skupiny; rovněž musí být popsán samotný inovativní projekt spolu s jeho očekávanými výsledky a příspěvkem k cíli EIP spočívajícím ve zvýšení produktivity a zlepšení udržitelného řízení zdrojů; důkladně by zde měla být také vysvětlena přidaná hodnota spolupráce v rámci operační skupiny
 • beneficientem jsou podnikatelské subjekty v odvětví zemědělství a potravinářství
 • operační skupina byla zřízena zúčastněnými subjekty, jako jsou zemědělci, výzkumní pracovníci, poradci, a podniky působící v zemědělství a potravinářství, jež jsou důležité pro dosažení cílů EIP
 • operační skupina je složena minimálně ze zástupců podnikatelského a vědecko-výzkumného sektoru
 • operační skupina jedná na základě vnitřních postupů zajišťujících transparentnost činnosti a předcházení střetu zájmů
 • operační skupiny rozšíří výsledky svého projektu zejména prostřednictvím sítě EIP– AGRI, resp. Celostátní sítě pro venkov, a to ještě před proplacením projektu
 • v případě zpracování nebo uvádění produktů na trh jsou výstupem procesu produkty, které jsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU
 • projekt se NETÝKÁ výroby medu, rybolovu a jeho produktů, nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů, a dále v případě zpracování vinných hroznů nebudou podporovány tyto technologie, které obsahují:
  • dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů
  • speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín
  • cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami
  • podpora nesmí být použita na podporu společných aktivit, které již probíhají

Následně byl prostor pro dotazy. První dotaz se týkal činnost brokerů, a to konkrétně zda s nimi ministerstvo navázalo komunikaci a jaké se od nich očekávají výstupy?
Paní Vlasáková potvrdila, že MZe s nimi blízce spolupracuje. Jejich úkole je předložit plán s informacemi, jaké očekávají výsledky.

Zástupkyně ASZ dále požádala MZe, aby bylo bodově zvýhodněno ekologické zemědělství. Také vznesla požadavek na zobjektivizování hodnocení (nemá mít tak vysoké pravomoc hodnotící komise – konkretizovat jednotlivé bodové hodnocení).

Zástupce ČMSZP požádal MZe o zpracování vzorového postupu administrace projektů.