Monitorovací výbor a pracovní skupiny MZe

Monitorovací výbor v rámci systému monitoringu a hodnocení přezkoumává činnosti a výstupy spojené s plánem hodnocení programu, účastní se práce Celostátní sítě pro venkov za účelem výměny informací o provádění programu a projednává výroční zprávy o provádění před jejich odesláním Komisi a vydává k nim stanovisko.

Monitorovací výbor PRV je složen ze zástupců Řídicího orgánu PRV, SZIF, příslušných orgánů veřejné správy, tj. zástupců ministerstev (resp. řídicích orgánů), v jejichž gesci jsou oblasti dotčené podporami PRV (např. MMR, MŽP, MPO a další), hospodářských a sociálních partnerů, subjektů zastupujících občanskou společnost, jako jsou partneři v oblasti životního prostředí, nevládní organizace a subjekty zodpovědné za prosazování sociálního začlenění, rovnosti žen a mužů a nediskriminace a s hlasem poradním také zástupci Evropské komise.

Monitorovací výbor PRV je ustanoven Ministerstvem zemědělství. Podrobnosti týkající se složení, organizace a činnosti Monitorovacího výboru PRV jsou uvedeny ve Statutu a jednacím řádu Monitorovacího výboru PRV.

Zápisy z monitorovacích výborů a pracovních skupin k dispozici ZDE.


Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
 je zastoupen v Monitorovacím výboru PRV 2014- 2020 panem Ing. Františkem Winterem a Lubomírem Burkoněm. V pracovních skupinách je pak Svaz zastoupen následovně:

 

Zástupci ČMSZP v PS MV PRV 2014 - 2020

Kód a název opatřeníKód a název podopatření/typu operaceZástupce ČMSZP
M01 - Předávání znalostí a informační akceIng. Romana Zemanová
M02 - Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství2.1 Podpora s cílem pomoci využívat poradenské služby Ing. Bílek Václav, Csc.
M04 - Investice do hmotného majetku4.1 Podpora na investice do  zemědělských podnikůIng. Šuhájek Oldřich
Ing. Winter František
...
4.2 Podpora na investice do zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů Ing. Winter František
Burkoň Lubomír
4.3 Podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví /4.3.1 Pozemkové úpravyIng. Vinohradník Pavel
4.3 Podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví /4.3.2 Lesnická infrastrukturaIng. Menclová Karolína
M06 - Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti6.1 Podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělceKubal Petr
6.4 Podpora na investice na založení a rozvoj nezemědělských činnostíKubal Petr
6.4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činnostíKubal Petr
M08 - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů8.1 Podpora na zalesňování / zakládání lesů Ing. Menclová Karolína
8.3 Podpora na předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi Ing. Menclová Karolína
8.4 Podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi Ing. Menclová Karolína
8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů Ing. Menclová Karolína
8.6 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trhIng. Menclová Karolína
M10 - Agroenvironmentálně-klimatické opatřeníIng. Opat Jiří
Ing. Bílek Václav, Csc.
externě Milan Berka
M11 - Ekologické zemědělstvíIng. Opat Jiří
externě Milan Berka

M12 - Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o voděIng. Bílek Václav, Csc.
M13 - Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezenímiIng. Vinohradník Pavel
Ing. Bílek Václav, Csc.
M14 - Dobré životní podmínky zvířatIng. Surovík Kamil
Ing. Vráblík Miroslav
M15 - Lesnicko- environmentální a klimatické služby a ochrana lesůIng. Menclová Karolína
M16 - Spolupráce16.1. Podpora na zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnostiIng. Winter František
16.2 Podpora na pilotní projekty a vývoj nových produktů, postupů a technologiíIng. Winter František
16.2 Podpora na pilotní projekty a vývoj nových produktů, postupů a technologiIng. Winter František
16.3. Spolupráce mezi malými hospodářskými subjekty při organizování společných pracovních procesů a sdílení zařízení a zdrojů a pro rozvoj služeb cest.ruchu nebo jejich uvádění na trhIng. Winter František
16.4. Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem KDŘ a místních trhůIng. Winter František
16.6. Podpora spolupráce mezi subjekty v dodavatelském řetězci v rámci udržitelného zajišťování biomasy pro použití v procesech výroby potravin a energie a průmyslových procesechIng. Winter František
M19 - Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)Ing. Winter František