Závěrečná zpráva GEOPA-COPA o sociálním dialogu coby nejefektivnějšímu způsobu boje proti sociálnímu dumpingu a nehlášené práci v zemědělství

Zástupce organizace Geopa-Copa prezentoval výsledky nedávno dokončené dvouleté studie o nehlášené práci v zemědělství.

 

Geopa coby tripartitní člen v rámci sociálního dialogu v zemědělském sektoru na úrovni EU reprezentuje evropské zaměstnavatele v zemědělství. V současné chvíli představuje zaměstnanost v tomto odvětví cca 20 miliónů osob.

Studie byla zahájena v roce 2015 a soustředila se na analýzu dopadů nedeklarované práce a na možný sociální dumping jako zdroj nekalé konkurence. Základním prvkem analýzy je definice nehlášené práce, která je v některých členských zemích EU považována za trestnou činnost, v jiných je pak definice velmi vágní nebo žádná (včetně složité definice samozaměstnávání – podobnému tzv. Švarc systému v ČR). Dalším prvkem studie je navazující systém kontrol a následný postup kontrolních orgánů ke zjištěným chybám. Zvláštní pozornost studie je pak věnována otázce kolektivního vyjednávání, které v řadě zemí hraje významnou roli. Princip kolektivního vyjednávání je brán jako velmi dobrý případ eliminace nehlášené práce a stanovuje i základní podmínky pro její akceptaci.

Ve svém závěrečném doporučení je zpráva velmi flexibilní – podle ní vyšší míra regulace, dohledu a administrativy automaticky nezaručuje snížení podílu nehlášené práce, ani nezlepšuje podmínky zaměstnanců. Jako pravděpodobně nejvhodnější nástroje jsou hodnoceny sociální dialog a tripartita. Většina poslanců Evropského parlamentu podporuje boj proti nelegální a nehlášené práci v zemědělství, nicméně je zřejmé, že existují značné rozdíly na národních úrovních. Boj proti nedeklarované práci je sice společný, způsoby se však mohou různit. Je nutné respektovat princip subsidiarity, neboť oblast trhu práce a jeho předpisů je striktně v národní kompetenci a EP nemá prakticky žádnou možnost, jak tuto oblast ovlivňovat. Zvláštní pozornost je pak třeba věnovat zvyšujícímu se počtu nelegálního zaměstnávání migrantů a politických uprchlíků.

Studie je k dispozici zde: Geopa_final report_undeclared work_EPAugust2017

Prezentace ke studii zde: Geopa_final report_undeclared work_EPAugust2017_ppt

Přílohy