Sociální dialog pro zemědělství (GEOPA)

Zpráva o výsledku jednání skupiny civilního dialogu Sociální dialog pro zemědělství GEOPA

Datum, čas a místo zasedání: 13. února 2017, 10:45 – 17:00, Brusel

 1. Nové vedení

Vedení skupiny se střídá každým rokem, vloni měla Geopa místo vedoucího, v letošním roce je na řadě Effat. Dnešní odpolední schůzi tak řídil italský zástupce v Effat.

 

 1. Návrh programu

Schváleno bez připomínek.

 

 1. Schválení zápisu z plenární schůze 7.11. 2016

V této části zde byla rovněž hodnocena spolupráce s Effat (odbory) a krátce referoval o návštěvě Komisařky Thyssen (Be) minulý měsíc. Další schůze je plánovaná v EP 20/2 a také s členy kabinetu Komisařky. Předseda dále informoval, že se nekonal plánovaný seminář v Polsku, Komise ho odmítla a nyní se hledá další termín pro letošní rok. Dále dodal, že v celkovém pracovním programu nebyla nikdy probrána otázka účetnictví Geopa a její propojení na Copa. Tato otázka úzce souvisí s požadavkem na revizi poplatků za členství Geopa, která kromě povinného indexu navýšení, nebyla za posledních 10 let nijak upravena. Otázka musí být řešena na schůzce úzkého vedení Geopa (Bureau) a vedením Copa, bylo zde navrženo, aby se každým rokem konala nejméně jedna společná schůze o spolupráci. Závěry těchto schůze pak budou vždy předloženy Valnému shromáždění Geopa, které se koná koncem roku. Zástupci řady organizací zde požadují, aby ze strany Copa bylo detailně vysvětleno jak dělala propočty a odpovídající čísla. Němci se zde zásadně vyjádřili proti navýšení poplatků, nebo revizi.

 

 1. Zpráva zástupců Komise o aktivitách Komise

Na podzim 2016 byl předložen provizorní návrh plánu práce pro 2017, ale nedošlo zde ke konečném schválení. To se nepodařilo udělat ani dnes, protože zástupci Effat měli připomínky k několika bodům, které sice nejsou zásadní, ale je nutné je dořešit. Vedení obou skupin slíbilo rozeslat upravený text do konce měsíce.

Zástupci DG Employ zde udělali krátký přehled plánu iniciativ pro 2017:

 • iniciativy pro mladé
 • pilíř sociálního práva
 • bílá kniha budoucí EU
 • revize mid-term jednotného digitálního trhu – strategie
 • akční plán cirkulární ekonomiky
 • reforma společného EU systém azylu

Sem podle zástupkyně DG Employ patří také připravovaná revize pravidel sociálního zabezpečení, volný pohyb pracovníků, propojení plateb a požadavků ve všech ČZ ( včetně podpor v nezaměstnanosti). Zabezpečení podmínek pro práci s chemikáliemi, zdravější práce pro všechny, pomoc SME, zlepšení celkové ochrany.

 

 1. Zaměstnanost

5.1. Platforma o nedeklarované práci – report Geopa

Spolupráce v rámci platformy o nedeklarované práci – zde řekl zástupce, že v minulém roce zde byly dvě velké konference a ve stejném duchu byl i seminář Geopa na podzim.

5.2. nedeklarovaná práce – projekt Geopa

projekt byl schválen a rovněž připravovaný seminář Effat. Bylo sděleno, že se o této otázce zatím nepovede debata, počká se na výsledky seminářů, a Konečná zpráva má být připravena na podzim. Dále zde má být vyhodnocení všech předcházejících opatření včetně psycho-sociálních rizik, MSD ( nemoci svalově-kosterní).

5.3. Reforma CAP

tuto otázku tu na odpolední části otevřela zástupkyně DG Agri. Není zde prakticky nic nového, stále se opakuje, že je třeba vše zjednodušit a modernizovat.

Výhledy: – ekonomické – trh a konkurence

 • environmentální – přírodní zdroje a klima
 • sociální – obnova práce na venkově a růst, cíle udržitelného růstu.

Effat zde má celou řadu otázek, které se týkají především faktu, že se už netýká revize CAP, ale přípravou na nový CAP po 2020. A Spahn za Effat kritizuje pozice Komise, že v těchto přípravách není žádná zmínka o řešení pracovních podmínek, většina lidí tomuto návrhu nerozumí. A podobný postoj zabírá i Geopa.

5.4. Uprchlíci

Byl zde rozeslán dotazník, kde byly 3 otázky.

– má vaše země podmínky pro tyto pracovníky?

– pokud ano, potřebují povolení?

– má pro tyto případy vaše země zjednodušené procedury?

Bylo zde uvedeno zatím jako informace, jak Geopa, tak Effat si nemyslí, že by se měly touto otázkou detailně zabývat.

 

 1. Vzdělání, trénink

6.1. Agripass

Zdá se, že tato otázka nebude mít pokračování, bylo to dříve usnesení NFU, kde Bob Fiedmann celá léta spolu s odbory tuto otázku řešil a přišli s fungujícím modelem, který po jazykových úpravách se dal aplikovat ve všech zemích EU. Nový zástupce NFU nebyl přítomen ani na této schůzi, jen bylo prostřednictvím jejich zastoupení v Bruselu oznámeno, že NFU nechce dál financovat projekt, vzhledem k nejistotám okolo Brexit a pohybu pracovníků v příštích letech. Verze on-line je sice přeložená do francouzštiny a němčiny, ale ani tyto dvě země ji zatím nevyužívají.

6.2 Zručnost

Zde byl dán příklad, který na podzim udělal pro Geopu zástupce sekretariátu C/C, Azevedo, v otázce „ Big data“.

6.2.1. Digitální zručnost a koalice práce –prezentace DG CNECT

Alexander Riedl z DG Cnect zde měl příspěvek o digizalizaci práci a jak se postupně všechny sektory mění  v důsledku nových technologií. Dále sdělil, že přes 45% lidí v EU nemá dostateční znalosti o sběru a užití,z čehož 21% vůbec žádné. V EU chybí spousta specialistů nebo neodpovídají potřebě.

Komise připravila novou agendu znalostí v polovině loňského roku a je rozdělena do 4 cílových skupin:

 • znalosti pro všechny
 • znalosti pro pracovníky
 • znalosti jako vzdělání
 • znalosti pro IT pracovníky

Zároveň bylo rozhodnuto vytvořit pool ( zásobárnu) talentů pro tyto požadavky. Na to mají navázat národní strategie, které by měly být vypracovány do poloviny 2017. Uvedl, že menší státy se zde dohodly na vytvoření koalicí. Hlavní soustředění zde má být na společný trénink, který chybí většině projektů

6.2.2. Návrh pro sektoriální spolupráci o zručnosti – Chiara Riondino, DG Employ

Chiara Riondino, DG Employ.

Zde uvedla kromě jiného spolupráci v rámci programu Erasmus a sektorové aliance.

V první řadě je třeba určit obecné potřeby všech sektorů a následně specifické pro každý sektor. Rok 2016 byl věnován mapování potřeb a při této příležitosti zde bylo uvedeno několik příkladů projektů.

Dánsko: aliance u mléka, samotný projekt začal letos v lednu a má trvat několik let.

Řecko – udržitelné zemědělství (Universita Athény) – koordinace.

Nové výzvy pro 2017 a dále:

Tyto projekty mají být předloženy do počátku května 2017 ( 2/5). A jsou rozděleny do 3 skupin:

 • potřeby identifikace zručností
 • návrh a provedení VET ( vocational and education training) vzdělávací tréninky
 • nový návrh pro sektorovou spolupráci

Cílem má být celkové zlepšení znalostí pracovníků v EU a také zvýšit „zásobu“ talentů.

Spahn (Effat) k tomu jen dodal, že prezentace byla dobrá, ale neodpovídá potřebám sektoru. Nicméně jak Effat tak Geopa budou spolupracovat v projektech i když planě neodpovídají potřebám. Obě organizace provedou analýzu a na jejím základě se rozhodnou o formě spolupráce.

6.3. Agriculture 4.0 – prezentace Effat

Zástupce Effat zde kritizoval postupy Komise, která snížila počet ročních schůzí z dřívější 6 na postupně 4 a letos jen 3, což nedává žádný prostor pro projednání všech témat.

To platí i pro bod 6.4. psané uzávěrky direktivy.

6.4. Psané uzávěrky direktivy

Tento bod nebyl dále projednán.

 

 1. Zdraví a bezpečnost

Byl zde opakován požadavek, aby organizace nahlásily stavy ohledně pozorovatelen těchto nemocí v jejich zemích, který nebyl vloni aktualizován.

Dále sem Effat požaduje zařadit kapitolu o prevenci a řízení práce s pesticidy a také kapitolu o manipulaci a řízení strojů

 

 1. Pracovní plán 2017-18

Všechna témata byl prezentována na podzimním zasedání Geopa/Effat a také na Valném shromáždění Geopa.

Nyní se ukazuje, že pro řadu organizací jsou některé definice nepřesné, i když ne obsahem, spíš formou, a tak se vedení obou skupin rozhodlo je upravit a všechny organizace dostanou novou verzi do konce měsíce. Schváleno pak bude definitivně na schůzi v květnu.

Zároveň bylo rozhodnuto, že v přípravách semináře, který organizuje Effat a Komise na září v Římě, bude část věnována novým projektům. Effat zde sdělil, že na tento seminář bude pozváno nejméně 15 zástupců Geopa ( závisí na vůli Komise tuto účast hradit).

 

 

 1. Různé

Žádný další bod nebyl diskutován

 

Zdroj: AgriEU

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.