Studie o SZP a změně klimatu: případ silnější společné zemědělské politiky pro opatření v oblasti klimatu

Zemědělství, lesnictví a další venkovské oblasti jsou obzvláště citlivé na dopady změny klimatu. Společná zemědělská politika (SZP) proto hraje klíčovou úlohu při podpoře zmírňování klimatických změn a podpoře těchto odvětví, aby se přizpůsobily změně klimatu.

Evropská komise zveřejnila externí studii s cílem analyzovat význam, účinnost, efektivitu, soudržnost a přidanou hodnotu opatření EU v oblasti klimatu v rámci některých klíčových opatření SZP. Společná zemědělská politika byla zahájena v roce 1962 s cílem podpořit výrobu cenově dostupných a kvalitních potravin pro evropské občany a zavedla opatření v oblasti klimatu jako jeden ze svých obecných cílů v roce 2013. Studie ukazuje, že díky podpoře SZP se odvětví zemědělství v průběhu času snažilo přispět přizpůsobit své postupy a zároveň zachovat evropský model rodinných farem a jeho rozmanitost a zabránit potenciálně škodlivému opouštění půdy ve venkovských oblastech.

 

 „Sektor zemědělství společně s venkovskými oblastmi patří mezi nejzranitelnější s ohledem na klimatickou změnu. Naší povinností je zajistit, aby naši zemědělci byli odměněni za práci, kterou vykonávají, a nabídnout jim správné nástroje, aby mohli čelit dopadům změny klimatu. Jak zdůraznila tato studie, je třeba udělat více a rychleji. Proto naše návrhy na společnou zemědělskou politiku po roce 2020 stanovily vyšší ambice v oblasti životního prostředí a klimatu, které jsou nezbytné pro reakci na tuto výzvu.“ sdělil komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan

Od roku 1990 se emise jiných než CO2 ze zemědělství trvale snižovaly o více než 20%. Komise vítá veškeré snahy zemědělců, ale uznává, že je nutný přechod k ekologičtějšímu zemědělství, a to je důvod, proč mimo jiné návrhy SZP na období po roce 2020:

  • stanovit vyšší ambice v oblasti životního prostředí a klimatu s novou zelenou architekturou, která usnadní a podpoří opatření v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu v zemědělských postupech
  • zavést „nový způsob práce“, který členským státům umožní vypracovat strategický plán SZP s cílem dosáhnout společných cílů EU v oblasti životního prostředí a změny klimatu, stanovit kvantifikované cíle a zohlednit specifické místní potřeby a podmínky.
  • požadovat, aby členské státy prokázaly, jak budou jejich strategické plány SZP přispívat k cílům v oblasti klimatu
  • zvýšit rozpočet na výzkum a inovace v oblasti potravin, zemědělství, rozvoje venkova a biohospodářství, což bude hrát klíčovou úlohu při snižování emisí v zemědělství a zlepšování péče o životní prostředí.

Závěry studie poskytují přehled a posouzení dopadu několika opatření SZP na změnu klimatu a emise skleníkových plynů:

  • Mezi opatřeními, která mají pozitivní dopad na emise, studie zjistila, že opatření na podporu ekologizace v rámci podpory příjmů přispěla zejména ke snížení emisí skleníkových plynů díky udržování trvalých travních porostů a oblastí příznivých pro biologickou rozmanitost (oblasti ekologického zaměření). Použitím simulačního modelu studie dospěla k závěru, že tato opatření každoročně snížila emise zemědělských produktů o 2%.
  • Programy rozvoje venkova rovněž prokázaly, že přispívají ke snížení emisí pro měřitelná opatření. Studie dospěla k závěru, že snížily emise o 1,5% ročně. Biologické zemědělství podporované SZP přispělo podle studie také ke snížení emisí v zemědělství.
  • Pokud jde o dobrovolnou vázanou podporu (VCS), podpora příjmů spojená s výrobou v odvětví, které se potýká s problémy, vykazuje v porovnání s odvětvím více kontrastních výsledků. Studie zjistila, že pro odvětví chovu hospodářských zvířat tento systém vede k čistému nárůstu emisí skleníkových plynů, aniž by jej mohl vyčíslit. U bílkovinných plodin snižuje podpora VCS emise, ale v současné době se používá pouze v malém měřítku.
  • Vzhledem k tomu, že ne všechny dopady opatření SZP na klima a emise skleníkových plynů jsou kvantifikovatelné, studie rovněž zdůraznila nepřímé vlivy. Například podpora příjmů zemědělců přispívá k zachování rozmanitosti zemědělských podniků v celé Evropě, což vede k přínosům pro životní prostředí. Studie také uznala přidanou hodnotu SZP EU, která zvýšila úroveň ambic v oblasti klimatu v členských státech.

Tato externí studie je součástí celkového hodnocení provedeného Evropskou komisí pro posouzení jejích politik.

 

Zdroj: Evropská komise