Další pravidla, které zasáhnou podnikatelskou sféru, povinnost informovat by měl mít zaměstnavatel napříč členskými státy – transparentnost a předvídatelnost pracovních podmínek

Rumunské předsednictví Rady a Evropský parlament dospělo k prozatímní dohodě o směrnici zaměřené na zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti pracovních podmínek v celé EU. Dohoda bude nyní předložena Evropskému parlamentu a zástupcům členských států v Radě EU ke schválení.

Cílem nového zákona je reagovat na výzvy na trhu práce vyvolané demografickým vývojem, digitalizací a novými formami zaměstnání. Po přijetí směrnice bude zrušena směrnice o písemných prohlášeních z roku 1991 a budou zavedena nová minimální práva a nová pravidla týkající se podstaty, formy a načasování informací poskytovaných pracovníkům o jejich pracovních podmínkách.

„Nové formy práce poskytují příležitosti, ale také vytvářejí nejistotu ohledně práv pracovníků a sociální ochrany. Směrnice zavede soubor minimálních práv zaměřených na zvýšení bezpečnosti a předvídatelnosti ve vztazích mezi zaměstnanci a zaměstnavateli“. (Marius-Constantin Budăi, ministr práce a sociální spravedlnosti Rumunska).

ABK

Budoucí směrnice bude vyžadovat, aby zaměstnavatelé informovali zaměstnance o základních aspektech pracovního poměru, jako jsou:

  • identita stran vztahů a místo a povaha práce;
  • počáteční základní částku odměny a výši placené dovolené;
  • doba trvání běžného pracovního dne nebo týdne, kdy je pracovní model předvídatelný.

Pokud je pracovní vzorec úplně nebo převážně nepředvídatelný(např. sezóní pracovníci), zaměstnavatelé budou muset také informovat pracovníky o referenčních hodinách a dnech, v nichž mohou být pracovníci povinni pracovat, minimální lhůtu předem, kterou pracovníci obdrží před zahájením práce a částka zaručených placených hodin.

Prozatímní dohoda stanovuje řadu dalších minimálních práv pro pracovníky, včetně práv:

  • zaměstnat souběžně s jiným zaměstnavatelem;
  • omezit zkušební dobu na maximálně 6 měsíců s delšími obdobími povolenými pouze v případě, že je to v zájmu pracovníka nebo je odůvodněno povahou díla;
  • požádat po nejméně šesti měsících služby u téhož zaměstnavatele o zaměstnání s předvídatelnějšími a bezpečnějšími pracovními podmínkami;
  • získat školení bezplatně, pokud je taková odborná příprava vyžadována právními předpisy Unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

Podle dohody mají být všichni pracovníci, kteří pracují více než 3 hodiny týdně v průběhu čtyř týdnů (tj. přes 12 hodin za měsíc). Z  objektivního důvodu pak směrnice ustanovuje, že lze některé skupiny pracovníků vyloučit z této povinnosti – jedná se však opět pouze o státní zaměstnance a jejich „přidružené“ podniky. Např. státní úředníci, ozbrojené síly, záchranné služby nebo donucovací orgány.