Komise nabízí další podporu evropským zemědělcům – sucho

Komisař pro zemědělství Phil Hogan uvedl: „Komise je vždy připravena podporovat zemědělce zasažené suchem pomocí řady nástrojů, včetně vyšších záloh, odchylek od ekologických požadavků a státní podpory … Povzbuzuji všechny členské státy, aby se zabývaly všemi možnými opatřeními a podpatřeními stanovenými v našich právních předpisech. „

Návrh:

  • zemědělci budou moci získat až 70% (z 50%) z přímých plateb a 85% (ze 75%) plateb v rámci PRV již od poloviny října 2018, odpadá tedy čekání do prosince.

Stávající podpora v rámci SZP

Podle stávajících pravidel pro státní podporu v oblasti zemědělství lze poskytnout podporu až do výše 80% škod způsobených suchem (nebo až 90% v oblastech přírodních omezením ANC (dříve LFA), za určitých zvláštních podmínek). Nákup krmiva se může považovat za materiálovou škodu nebo ztrátu příjmu. Kompenzace škody může být poskytnuta i bez nutnosti oznamovat Komisi tzv. „De minimis aid“ – tzn., že členské státy mohou poskytnout podporu ve výši až 15 000 EUR /zemědělec během tří let.


Pokud jde o rozvoj venkova, v současných právních předpisech o společné zemědělské politice jsou stanoveny různé možnosti:

  • pokud členský stát uzná situaci sucha jako „přírodní katastrofu„, mohou poskytnout podporu až 100% na obnovu zemědělského produkčního potenciálu poškozeného suchem. Peníze mohou být použity na investice, jako například na opětovné osazení pastvin. Toto opatření lze aktivovat zpětně – zemědělci informují příslušné vnitrostátní orgány o případech výjimečných okolností a členský stát může uvolnit ze svých závazků v rámci různých režimů (včetně Agro environmentálních opatření, lesnických opatření a ekologického zemědělství). Zemědělci budou mít například možnost používat ochranné pásy pro krmení. Za takových okolností by se neuplatňovaly žádné sankce, ale zemědělec by upustil od částí platby, které jsou spojeny s takovým závazkem (závazky) za daný rok (roky).
  • pokud jde o AEKO opatření v zemědělství, PŘI SLPNĚNÍ environmentálního účelu opatření, může zemědělec výjimečně odchýlit se od některých technických požadavků opatření bez postihu. V takových případech rozhoduje členský stát, zda by zemědělec dostane plnou platbu v rámci AEKO opatření. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Možnosti pardonování plnění některých podmínek podopatření Ošetřování travních porostů ve vztahu k suchu

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu sucha v roce 2018

Zdroj: https://ec.europa.eu/info/news/commission-offers-further-support-european-farmers-dealing-droughts-2018-aug-02-0_en