Reforma rozpočtu EU

Evropské komise zveřejnila dne 28. června tzv. „reflection paper“ k novému uspořádání rozpočtu EU, který je podkladem pro další diskusi mezi evropskými institucemi a členskými státy.

 

Dokument sumarizuje především nové výzvy, kterým EU musí čelit (uprchlíci, bezpečnost, terorismus apod.) a zároveň reflektuje Brexit s očekávaným negativním dopadem na rozpočet EU ve výši cca 10-12 miliard Euro.

Samotný EU rozpočet tvoří sice jen cca 1% příjmů (resp. 2% veřejným výdajů), nicméně pro řadu společných politik je klíčovým nástrojem (například společná zemědělská politika čerpá cca 38% rozpočtu EU).

Reflexní dokument předkládá 5 základních scénářů pro další vývoj. S ohledem na sektor zemědělství prakticky všechny počítají se snížením prostředků na tuto oblast. Přestože se počítá s pokračovaním základních cílů politiky pro zajištění ekonomické udržitelnosti zemědělství (především formou přímých plateb), v návaznosti na poslední reformu bude dále třeba dalšího zacílení podpory. To se týká především rostoucích požadavků na ochranu životního prostředí a klimatických změn a vyššího podílu regionálně orientovaných opatření.

Ve vztahu k reformě zemědělské politiky dokument zvažuje několik možností, včetně vyššího zacílení přímých plateb efektivněji směrem k zajištění příjmů zemědělců v EU, zejména v marginálních oblastech a pro nejchudší podniky – to by znamenalo omezení příjmu velkým zemědělcům. Další možností je zavedení míry národního spolufinancování přímých plateb za účelem udržení současné úrovně finanční podpory.

Detailní informace a reflexní dokument naleznete zde:

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_en.pdf.