Prezentace Světové banky k SZP na CDG „Thinking CAP, Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU“

Světová Banka (SB) prezentovala v rámci jednání CDG: Společné zemědělské politiky zprávu k SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE (SZP). Zpráva se zaobírá problematikou SZP a jejím dopadem na zaměstnanost v zemědělství.

Zpráva reflektuje také příjmy zemědělců a její kompletní verzi naleznete k dispozici na tomto odkaze:

Thinking CAP, Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU

NALEZNETE ZDE I TO, CO ČMSZP TVRDÍ JIŽ OD POČÁTKU. Tedy, že velká část dotací SZP (odhadem 25%) není určena zemědělcům, ale spíše ve prospěch majitelům půdy resp. investorům, kteří mají zvýšený zájem o půdu a její cena mnohonásobně stoupá. V některých zemích studie uvádí, že v nájmu se nachází i více než 70 % obhospodařované půdy (Slovensko, Bulharsko, Česká republika, Francie, Belgie a na Maltě).

Podle SB měla SZP příznivý dopad na snížení chudoby, k posílení životaschopnosti venkovských oblastí, i k rozvoji pracovních pozic.

SB doporučila členským státům upustit od výplaty dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS), které nejsou podle Světové banky účinným nástrojem k podpoře zaměstnanosti, pozitivně naopak hodnotí platby oddělené od produkce. Přímé platby podle SB generují zaměstnanost. Zastropování by podle SB mělo být implementováno na základě rovnosti, podpořila jeho implementaci s cílem více podpořit malé zemědělce.

Taktéž proběhla diskuze v v rámci jednání CDG SZP (zápis z této diskuze nám byl poskytnut externím spolupracovníkem) :

CEJA – vyjádřila podporu dobrovolným platbám vázaným na produkci (VCS).

FNSEA (COPA) – uvedla, že primárním cílem SZP není pouze redukce chudoby, na to je třeba brát zřetel. Podpořila zachování VCS plateb – ty sice možná nepřispívají redukci chudoby, ale pomáhají zachování citlivých sektorů, které by jinak mohly přestat existovat.

SE (COGECA) – podpořila zachování VCS plateb.

LV (COPA) – podpořila zachování VCS plateb v návaznosti na zachování živočišné výroby, zachování pracovních míst v chudších oblastech, i zachování produkce v méně konkurenceschopných oblastech.

EEB – podle EEB je příliš silné prohlášení, že přímé platby generují pracovní místa, a vznesli dotaz, jak bylo k tomuto závěru dospěno.

BIRLD LIFE – napadli studii, která podle nich nereaguje na dopad SZP na životní prostředí.

SVĚTOVÁ BANKA – v reakci na VCS platby uvedla, že VCS platby „nutí“ zemědělce pěstovat specifické plodiny. Proto podpořila dekaplované platby – ty poskytnou všem zemědělcům podporu, přičemž neudávají, co musí zemědělci pěstovat, aby získali nárok na podporu. V reakci na LV uvedl, že pokud má LV jakékoli důkazy o tom, že VCS platby fungují v jejich případě lépe, než jak se prokázalo ve studii SB, měli by data sdílet.