Evropská komise : veřejná konzultace k přezkumu pokynů ke státní podpoře v zemědělství byla zahájena

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k přezkumu pokynů ke státní podpoře v zemědělství.

Důvod konzultace

Podnik, který je příjemcem veřejné podpory, získává výhodu oproti svým konkurentům na vnitřním trhu. Smlouva proto obecně státní podporu zakazuje. Komise však může za určitých podmínek, zejména z důvodu hospodářského rozvoje nebo selhání trhu, státní podporu povolit. Obecně platí, že členské státy musí Komisi státní podporu oznámit. Komise posuzuje oznámenou podporu na základě pokynů a rozhodne o jejím schválení. Za účelem zjednodušení postupů týkajících se státní podpory nicméně Rada zmocnila Komisi k přijetí nařízení, podle nichž se u některých kategorií podpory neuplatňuje oznamovací povinnost („nařízení o blokových výjimkách“). Pro zemědělství, lesnictví a venkovské oblasti byl zaveden zvláštní rámec pravidel pro poskytování státní podpory. Tento rámec zahrnuje jak pokyny ke státní podpoře, tak nařízení o blokové výjimce. Nicméně platnost obou těchto nástrojů skončí na konci roku 2020 a je je třeba nahradit novými pokyny a novým nařízením pro období 2021 až 2027. V této souvislosti Komise provádí hodnocení výkonnosti stávajících pravidel a provede posouzení dopadů s cílem připravit budoucí rámec pro státní podporu. Konzultační strategie související s tímto procesem má za cíl shromáždit od všech dotčených zúčastněných stran informace a názory jak k výkonnosti stávajících pravidel, tak k možné podobě budoucích pravidel. Výsledky konzultace budou tudíž využity v hodnocení i v posouzení dopadů.

Konzultace se můžete zúčastnit tak, že vyplníte online dotazník. 

Dotazníky jsou k dispozici v úředních jazycích EU. Svůj příspěvek můžete zaslat v kterémkoli z úředních jazyků EU. Z důvodů transparentnosti vyzývá EK organizace a podniky, které se veřejných konzultací účastní, aby se zaregistrovaly v Rejstříku transparentnosti.

Komise pomocí veřejné konzultace provádí hodnocení výkonnosti stávajících pravidel a posouzení dopadů s cílem připravit budoucí rámec pro státní podporu. Připomínky do konzultace je možné zaslat do 19/07/2019.

Více informací zde.