CDG – olejniny, obiloviny a bílkovinné plodiny

V pátek 9. září 2016 se konalo jednání na téma olejniny, obiloviny a bílkovinné plodiny. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zde měl své zastoupení. Tento článek přináší ucelený přehled jednotlivých bodů.

Oilseeds, protein crops and cerealsÚdaje o sklizni, DG AGRI

Sklizeň stále probíhá, poskytnuté údaje se tedy mohou mírně lišit od konečných dat. V zemích EU 28 je očekáván pokles ve výnosech obilovin o – 4 % oproti roku 2015.  Olejniny a bílkovinné plodiny – sklizeň v roce 2016 podprůměrná (olejniny – 4 %, bílkovinné plodiny – 4,9 % oproti roku 2015), očekává se další možný pokles v roce 2017. Obiloviny – sklizeň pšenice v zemích západní Evropy podprůměrná, naopak v některých jihoevropských a východoevropských zemích byl zaznamenán nárůst výnosů. Kvalita výnosů je v různých zemích odlišná, situace ovlivněna rozdíly ve vlivech počasí (nejhorší situace ve Francii) i množstvím škůdců. Byl zaznamenán pokles v cenách i v exportu.

V rámci diskuse byly shrnuty hlavní závěry a priority sektoru. V sektoru jsou již tři roky v řadě problémy s cash flow, je třeba hledat nové trhy pro EU produkci, a zejména v rámci bílkovinných plodin by bylo vhodné navýšit produkci. Pro organickou produkci obilovin nejsou zatím k dispozici ucelená data, což by bylo vhodné změnit.

Posudek návrhu revidovaného Nařízení k hnojivům – Mr. Liegeois, DG GROW

Jedním z hlavních důvodů revize Nařízení je roztříštěnost trhu s organickými hnojivy a závislost na dovozu základních surovin. Jejím cílem je zajištění udržitelné výroby hnojiv (podpora recyklace a trhu s druhotnými surovinami) i volný pohyb CE značených produktů na jednotném trhu. Revidované Nařízení neupravuje používání hnojiv, směrnice pro dusičnany zůstává platná. Členské státy budou moci povolit cirkulaci hnojiv bez CE značení na vlastním trhu, Nařízení by mělo pokrývat všechny potřeby výživy rostlin v rámci 7 kategorií výrobků a stanovovat bezpečnostní a kvalitativní požadavky. Členové CDG podpořili existenci striktních kvalitativních kritérií platných nejen pro organická, ale i pro minerální hnojiva. Současně ale vyjádřili obavu ohledně produktů a surovin dovážených ze třetích zemí, ve kterých platí jiné kvalitativní požadavky.

Podílové fondy jako pozitivní agronomický nástroj pro zemědělce a životní prostředí – Mr. Furlan, BEE LIFE

Furlan se v rámci své prezentace snažil zodpovědět otázku, zda je možné produkovat kvalitní zemědělské zboží a zajistit zemědělcům odpovídající příjmy za současné redukce užívání pesticidů. Podle BEE Life je základním klíčem uvědomělé chování zemědělců, tedy využívání pesticidů jen tam a jen tehdy, kdy je potřeba. Zemědělcům je třeba nabídnout nízkonákladové strategie, nástroje nenáročné na čas, udržitelné technické nástroje a systémy řízení rizik. Pokud jsou rizika nízká, jejich pojištění je pro zemědělce snáze dostupné, a současně jsou eliminovány nepříznivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí. Podílové fondy řízené kolektivem zemědělců jsou jedním z nástrojů využitelných ke kompenzaci a vyvážení rizik,  peněžní zásoby jsou navyšovány spořením na základě prognózy nákladů. Mohou být zaměřeny jak na nízkorizikové situace, tak na situace s vyšší mírou rizika.

Neonikotinoidy a jejich dopad – Copa + Mrs. Paolino, DG SANTE

V otázce zákazu neonikotinoidů probíhá v rámci GŘ SANTE velké množství aktivit, zatím ale žádné nebyly ukončeny. Evropská Komise vyzvala členské státy k odeslání dat do konce září 2015, EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) momentálně pracuje na jejich analýze. Výsledky by měly být známy v lednu 2017, s největší pravděpodobností bude ale termín i přes tlak ze strany Komise posunut. GŘ SANTE dále požádalo Komisi o informace k odhadu rizik, původní termín jejich poskytnutí byl ale ze září 2016 posunut na polovinu října 2016. Poslední aktivitou GŘ SANTE v otázce neonikotinoidů je nové posouzení pěti aktivních látek, z nichž ke čtyřem již byla data dodána, na poslední pátou se stále čeká.

Genetické inženýrství rostlin a nové šlechtitelské postupy – inherentní rizika a potřeba regulace – Mrs. Steinbrecher, BEE LIFE

Prezentující Steinbrecher seznámila zúčastněné se základními principy genetické modifikace plodin. Jednalo se o technickou prezentaci shrnující základní genové úpravy a postupy, způsob přípravy rostlinných buněk před jejich modifikací, i možná rizika spojená s genovým inženýrstvím. Přestože jsou GMO plodiny poměrně rozšířené, a nové šlechtitelské techniky včetně vývoje GMO jsou nadále zkoumány a nově vyvíjeny, možná rizika není podle Steinbrecher možné nikdy zcela vyloučit. Mezi nejčastější rizika patří možný efekt genetické modifikace na jiné buňky, než na které bylo původně cíleno, a nezamýšlená integrace přidávané DNA.

Diskuse zúčastněných se vyznačovala nejednotností názorů. Zástupci IFOAM EU Group nevidí důvod pro odstraňování podobných šlechtitelských technik z legislativy; Copa a Cogeca upozornila na zmíněná rizika, v otázce GMO volí opatrný přístup a posuzování těchto technik jednotlivě. ECVC odmítá diskusi o tom, jestli by GMO měly být používány nebo ne, místo toho je podle nich třeba definovat, jak budou GMO regulovány.

 

ODPOLEDNÍ BLOK – Plodiny pro nepotravinářské užití

ILUC (Změny v nepřímém využívání půdy)

  • Model ILUC – výsledky a analýza Globiomu

Podle analýzy mají konvenční biopaliva (bez bionafty) lepší vlastnosti, pokud jsou vyrobeny z cukru nebo obilovin než z rostlinných olejů. Výsledky analýzy Globiomu se nijak výrazně neliší od předchozí studie, hlavním rozdílem jsou velké dopady produkce biopaliv z palmového oleje a sóji (odlesňování, odvodňování rašelinišť). GŘ ENER si do konce roku 2016 klade za cíl podat zprávu o výsledcích Evropskému Parlamentu a Radě, a do konce roku 2017 vypracovat legislativní návrh zahrnující kritéria udržitelnosti, preventivní opatření proti podvodům a upravené emisní faktory.

  • Zpráva Ecofys k ILUC biopalivům – výsledky a analýza, Mrs. Baltause, DG ENER

Zpráva Ecofysu by měla být dokončena v průběhu října 2016, není tudíž zatím možné o výsledcích zprávy informovat. Zpráva se soustředila zejména na import, možné využívání meziplodin jakožto potenciálu pro zvýšení výnosnosti a nevyužívanou půdu.

 

Vyjádření Komise k dekarbonizaci dopravy – Mrs. Baltause, DG ENER

Nízko emisní mobilita je základním komponentem v dekarbonizaci dopravy. Hlavní výzvou je soustředění se na množství emisí ve velkých městech. Evropská Komise spatřuje příležitosti nízko emisní mobility v udržitelném růstu a vytváření nových pracovních míst, konkurenčních výhodách nových technologií a byznys modelů, a v možnosti opětovného získání důvěry spotřebitelů v automobilový průmysl. Je třeba zvyšovat efektivnost systému dopravy a podporovat vývoj vozidel s nulovými emisemi. Podle Evropské Komise mají biopaliva první generace limitovanou roli v dekarbonizaci, a po roce 2020 by neměly být nadále podporovány.

Návrhy Komise k ETS (systém pro obchodování s emisemi), Effort Sharing Decision (rozhodnutí o sdíleném úsilí), a LULUCF (využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví)

Evropská Komise přijala postup implementace klimaticko-energetického rámce. Emise z ETS by měly být do roku 2020 sníženy o – 21 %, do roku 2030 by mělo snížení dosáhnout – 49 %. Emise mimo ETS by do roku 2020 měly klesnout o – 10 %, do roku 2030 o – 30 %. Bude vyžadována spolupráce členských států, které budou moci snižovat emise skrze LULUCF ve všech sektorech. Návrh se bude projednávat v Parlamentu v týdnu od 12. září 2016, v nadcházejících týdnech bude diskutován také na Copa a Cogeca.

Výsledky dvou veřejných konzultací k udržitelnosti pevné biomasy a RED II, DG AGRI

Cílem veřejných konzultací bylo vytvoření legislativy, která by zajišťovala konkurenceschopnost, udržitelnost a zabezpečení evropského energetického systému.

Veřejná konzultace k RED II (nová směrnice pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů) zahrnovala obecný rámec, transport, posílení postavení spotřebitelů, dekarbonizaci, a překážky na trhu. Z výsledků konzultace vyplynula nutnost existence jasného evropského právního rámce i potřeba harmonizace pravidel podpůrných programů.

Veřejná konzultace k politice udržitelnosti bioenergií zahrnovala vnímání bioenergií, benefity a příležitosti bioenergií i rizika jejich produkce a užívání. Celkem 42 % odpovědí se shodovalo na nutnosti vytvoření nové politiky zahrnující všechny typy bioenergií.

Představení role biopaliv na zemědělských trzích – Copa a Cogeca

Tento bod byl z nedostatku času vynechán. Měl by být zařazen do agendy příštího CDG.