Program Zemědělec – nákup plemenných zvířat od PGRLF

Program Zemědělec – nákup plemenných zvířat

ČSCHMS informoval o tom, že doatční program na nákup plemenných jalovic nebude v rámci národních dotací otevřen – fungoval předchozí dva roky.

Cílem programu je podpora investice na nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty stáda za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

• jedná se o nákup plemenných zvířat z důvodu zlepšení genetické hodnoty stáda skotu, ovcí a koz,
• jedná se o investice do samců i samic registrovaných v plemenných knihách,
• v případě nahrazení stávajících hospodářských zvířat se jedná o nahrazení takových zvířat, která nebyla registrována v plemenné knize,
• v případě samic se musí jednat o samice, které zatím nerodily první potomstvo,
• nakoupená zvířata musí zůstat ve stádě po dobu alespoň 4 let,
• program nelze využít na pořízení základního stáda.

Žadatel (příjemce podpory) musí být podnikatel, který splňuje tato kritéria:

• je zemědělským podnikatelem a zároveň je zemědělským prvovýrobcem,
• je řazen do kategorie tzv. Aktivní zemědělec (definice viz platné Pokyny),
• musí dosahovat příjmů ze zemědělské činnosti alespoň ve výši 1/3 z celkových příjmů a uvedené minimální hranice příjmů dosahovat po dobu poskytování podpory.


Kontinuální příjem žádostí probíhá u programu Zemědělec, Podpora nákupu půdy (dotace úroků z komerčních úvěrů), Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař, Zpracovatel a Zajištění úvěrů. Nové kolo příjmu žádostí programu Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru není prozatím stanoveno

Podpora je poskytována ve formě dotace části úroků z úvěru poskytnutým komerčním subjektem. Celkový objem úvěrů u jednoho žadatele, na které bude poskytnuta podpora, nesmí v rámci tohoto programu překročit částku 5 mil. Kč za dané kolo příjmu žádostí (za období od 1.10. do 30.9. následujícího roku). Doba splatnosti podporovaného úvěru nesmí překročit 4 roky.

Před zaregistrováním žádosti o poskytnutí podpory nesmí být uzavřena úvěrová smlouva ani zahájena realizace podnikatelského záměru (tzn. nesmí být uzavřena kupní smlouva, vystavena zálohová nebo konečná faktura, dále nesmí být učiněna závazná objednávka atp.).

Po zaregistrování žádosti je nutné na PGRLF, a.s. doručit do dvou měsíců platnou a účinnou úvěrovou smlouvu. Na stejný podnikatelský záměr nesmí být poskytnuta žádná dotace nebo příspěvek z jiných zdrojů. Toto neplatí v případě poskytnutí podpory v rámci opatření Programu rozvoje venkova (PRV).

Kompletní informace jsou obsaženy v platných Pokynech pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Zemědělec na a to na webových stránkách www.pgrlf.cz.

Zdroj: PGRLF a ČSCHMS