PS CC 5.2.2019

V rámci dnešního jednání proběhla diskuze a upřesnění pravidel, které formují poslední návrhy na DZES 7D a DZES 5.

V průběhu prvního čtvrtletí proběhne ještě připomínkové řízení k příručce, která zatím není k dispozici. Nicméně Vám přinášíme shrnutí z jednání, které upravuje

 DZES 7d: Omezení plochy plodiny do 30 ha

a přináší další informace k DZES 5.

STRUČNĚ:

 Znění standardu DZES 7d) (ÚČINNOST OD 1.1.2020)

Žadatel nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou, více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.    o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. a na dílu půdního bloku, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 a 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.vztahuje se pouze na DPB s kulturou R, které jsou v LPIS vymezeny jako erozně ohrožené  – SEO i MEO (záložka nová eroze od 1. 1. 2019)

vztahuje se k celé ploše DPB – tzn. díváme se na vrstvu, kde jsou celé díly půdních bloků buď  žluté nebo červené

kontrolním období je od 1. června do 31. srpna daného roku (viz.              § 9 NV 50/2015 Sb.), tj. posuzuje se hlavní plodina

souvislá plocha se vyhodnocuje v rámci DPB, tzn. nezapočítává              se plodina, která se nachází na jiném DPB


Kde se plnění standardu DZES 7 d) plnit nemusí?

DPB erozně neohrožený – NEO, tzn. v LPIS má celý barvu zelenou.

na ploše, kde jsou pěstovány dusík vázající plodiny podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.: bob, cizrna, čičorka, čočka, fazol, hrách (včetně pelušky), hrachor, jestřabina, jetel, komonice, kozinec, lupina, pískavice, ptačí noha, sója, štírovník, tolice (a to včetně vojtěšky), úročník, vikev, nebo vičenec. Pro splnění podmínky lze využít směs uvedených plodin i směs uvedených plodin s ostatními plodinami za předpokladu, že zastoupení plodiny, která váže dusík, činí v porostu této směsi více než 50 %.

na celém DPB, na který byla podána žádost na podopatření podle              § 21 a 22 NV č. 75/2015 Sb.: Agroenvironmentálně-klimatická opatření: podopatření biopásy a podopatření ochrana čejky chocholaté.DZES 5

PT podrývání u řepky olejky

na jaře 2019 by zemědělci ještě hlášení o půdoochranné technologii na SZIF nezasílali.

PT podrývání provedené pro řepku olejku – první hlášení by bylo až na přelomu léta/podzimu 2019.

Předběžný návrh termínu zaslání hlášení je do 15.9.

Hlášení v dalších letech by bylo ve shodném termínu.

   PT podrývání u řepy cukrové

první hlášení by bylo až na jaře 2020.

Předběžný návrh termínu zaslání hlášení je do 15.5. (s Jednotnou žádostí).

Hlášení v dalších letech by bylo ve shodném termínu.

PT aplikace kvalitní organické hmoty

Mezi PT byla nově zařazena i aplikace kvalitní organické hmoty do půdy a to zejména hnoje a kompostu.

Aplikace organické hmoty do půdy – před založením porostu kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice a čiroku je v rámci agrotechnického postupu v příslušném hospodářském roce (tzn. po 1. červenci roku předcházejícího roku podání Jednotné žádosti) provedeno zapravení tuhých organických hnojiv nebo tuhých statkových hnojiv vznikajících jako vedlejší produkt při chovu hospodářských zvířat (s výjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže) v minimální dávce 25 tun na hektar.

Kontrolované parametry: vyjmenovaná tuhá statková hnojiva nebo tuhá organická hnojiva použitá v hospodářském roce k dané plodině , min. stanovená dávka (evidence).