Pozice svazu k SZP

Na základě návrhu legislativního rámce, který byl předložen 1.6.2018, bylo rozhodnuto, že Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů bude nadále zastávat své priority:

  • Podpora a zlepšení zacílení podpor všech zemědělců bez ohledu na velikost.

 

Naší prioritou je, aby zodpovědní zemědělci, kteří hospodaří v souladu s trvale udržitelným rozvojem dále mohli hospodařit. Proto z našeho pohledu legislativní návrh na zastropování tak, jak je uveden v dokumentu, nelze akceptovat. ČS by měli mít možnost se rozhodnout v jaké výši zastropování bude aplikovatelné s ohledem na významné rozdíly mezi ČS, tedy reflektovat skutečnost, že výše zastropování v podmínkách ČR by se měla pohybovat na úrovni 1,5 až 2tis.ha.

  • Dáváme důraz na potřeby oblastí s přírodními znevýhodněními (ANC) a zejména chov skotu, který je nenahraditelným zdrojem organické hmoty pro zajištění kvalitní půdy (zabránění degradace, eroze půdy a snižování schopnosti jímat a zadržovat vodu v krajině).

 

Podporujeme posílení finančních zdrojů v rámci prvního i druhého pilíře se zaměřením na:

 Udržení a zlepšení stavu zemědělské půdy, a to mj. zajištěním dostatku organické hmoty do půdy, což může ve větším rozsahu poskytnout pouze živočišná výroba.

  • Zajištění kvalitních povrchových i podzemních zdrojů pitné vody.
  • Zlepšení životních podmínek obyvatel venkova.
  • Zajištění kvalitních potravin pro obyvatele ČR i na export.

 

  • Snížení byrokratické zátěže

 

EU nechá mnoho definic na ČS, ten určí, jak budou definice přísné. Zároveň bude trestán ČS za neodhalení problému – tj. nesplnění podmínek čerpání povede k odebrání finančních prostředků – velká motivace být opravdu důsledný, tj. požadovat více a více dat od zemědělců.

Co nejjednodušší nastavení pravidel se zacílením na komfort komunikace mezi zemědělcem, platební agenturou a ministerstvem. V tomto směru se chceme zaměřit na jasné definice bez obšírných výkladů a automatizaci zdrojů bez nutnosti vše deklarovat v papírové podobě.

 

Zemědělec má získat takový servis, aby nedocházelo k administrativním pochybením a požadavky v pravidlech vycházely z reálné praxe, tj. časově, ekonomicky splnitelné.

 

Souhlasíme s návrhem ministerstva, tj. zkrácení doby schvalování strategického plánu Komisí. Zároveň souhlasíme s tím, aby definice skutečného zemědělce byla co nejjednodušší, tak jak to vyžaduje EK, tj.minimalizovat administrativní zátěž. Požadujeme dobrovolnou degresivitu. Nesouhlasíme s paušálním průměrem odpočtu mzdových nákladů.

 

  • Implementace inovativních technologií a precizního zemědělství a zlepšení podmínek obyvatel venkova

Včetně tzv. chytrého úřadu – optimalizované procesy, které šetří čas na obou stranách; zavedení a využívání internetu – vysokorychlostní připojení; možnosti vzdělávání a čerpání inovací se zaměření na monitoring moderní farmy.

 

Upozorňujeme: Aplikovat lze pouze tam, kde jsou k dispozici všechny zdroje – finanční, technologické (materiály, energie, prostředí), informační, ale i personální (kvalifikovaná obsluha). Pokud tyto zdroje nejsou, zemědělec nemůže inovace aplikovat.

 

Je potřeba: Připravit prostředí a podpořit mladé začínající zemědělce v podnikání, ale i v zaměstnávání. Zajistit osvětu veřejnosti na kvalitní regionální produkty vč. vzdělávání obyvatelstva. Zaměřit se na mladou generaci, aby měla povědomí o agrárním sektoru.